Denne visualisering viser, hvordan den kommende vandværksbygning til Sostrup Vandværk kommer til at se ud.

Denne visualisering viser, hvordan den kommende vandværksbygning til Sostrup Vandværk kommer til at se ud. Illustration: Vandcenter Djurs

Klage over vandværksbyggeri trukket tilbage

Vandcenter Djurs og Danmarks Naturfredningsforening har fundet fælles fodslag om nyt vandværk ved Veggerslev

Af
Søren Andersen

NORDDJURS En strid mellem Vandcenter Djurs og Danmarks Naturfredningsforening omkring opførelsen af en ny vandværksbygning ved Veggerslev Ådal er nu bragt til ende. Og det betyder, at Danmarks Naturfredningsforening har trukket en klage til Planklagenævnet tilbage. Det fremgår af en fælles pressemeddelelse, som de indtil nu stridende partner har udsendt.

Vandcenter Djurs har vandforsyningspligten til borgerne i Grenaa og omegn, og det betyder, at vandværket skal levere drikkevand i tilstrækkelige mængder og i de bedste kvaliteter.

Derfor har vandværket lavet nye boringer i Sostrup-skoven, da man finder det bedste vand i undergrunden under skovområder.

Vandværket har nedlagt nye vandledninger på mange strækninger fra de nye boringer i Sostrup-skoven. Vandcenter Djurs ønskede at bygge en ny vandværksbygning, men det var vanskeligt at finde en optimal placering.

Der var flere forudsætninger, som gerne skulle opfyldes, eksempelvis skulle der være så kort afstand som muligt fra boringerne til vandværksbygningen, og vandværksbygningen skulle gerne ligge så højt i terrænet som muligt.

Tre placeringer

Der blev arbejdet med tre forskellige placeringer af den nye vandværksbygning. Èn placering i nærheden af Sostrup Slot, én placering ved Rødeled Vej og én placering ved Nørrevangsvej 6A ved Veggerslev Ådal.

Norddjurs Kommune ville ikke give tilladelse til de første to nævnte placeringer, så den tredje placering ved Veggerslev Ådal blev derfor valgt. Af de tre placeringsforslag lå den valgte længst væk fra boringerne i Sostrup-skoven, desuden var det den placering, som lå lavest i terrænet.

Vandcenter Djurs har udarbejdet et projekt, hvor vandværksbygningen skubbes ind i terrænet, og hvor taget skråner og tilpasser sig terrænet. Norddjurs Kommune meddelte derefter en landzonetilladelse efter planlovens §35 stk. 1 til opførelse af en ny ni meter høj vandværksbygning på ejendommen beliggende Nørrevangsvej 6A på kanten af Veggerslev Ådal.

Området er i Kommuneplan 2017 udpeget som bevaringsværdigt landskab som skal beskyttes og styrkes. Det fremgår direkte af teksten i kommuneplanen, at kommunalbestyrelsen finder det vigtigt, at der i forbindelse med både den fysiske planlægning og kommunens administration i øvrigt værnes om de landskabelige værdier.

DN klagede

Ikke desto mindre har kommunen givet en landzonetilladelse til placering af en stor vandværksbygning i det bevaringsværdige landskab. Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Norddjurs Kommune er klageberettiget i sådanne landzonesager og valgte derfor at klage over landzonetilladelsen. Man mente at der måtte være alternative muligheder for placering af vandværket.

Klagen betød, at vandværket ikke kunne arbejde videre med projektet og byggeriet. Sagsbehandlingstiden i Planklagenævnet er mere end 12 måneder, hvilket ville kunne forsinke byggeriet i et års tid.

Der var såmænd planlagt og inviteret til første spadestik onsdag 9. december, hvor det var planen at elever fra Søren kanne Skolens 6.A. skulle deltage, da de har vundet en videokonkurrence, som var udskrevet med fokus på drikkevand - et af FN's verdensmål. men det måtte aflyses på grund af striden.

I dialog

Vandcenter Djurs var derfor naturligvis meget interesseret i at gå i dialog med Danmarks Naturfredningsforening i Norddjurs med henblik på et samarbejde om ændringer ved byggeriet.

Vandværket ønskede i forbindelse med den nye vandværksbygning at etablere en form for oplysnings- og informationstjeneste om vandforsyning og andet relevant. DN – Norddjurs ønskede at etablere en oplysnings- og informationstjeneste om Veggerslev Ådal og de natur og kulturhistoriske værdier i området.

Vandcenter Djurs og DN – Norddjurs drøftede derfor muligheden af at lave ændringer ved byggeriet og eventuelt lave en udvidelse af byggeriet, så der ville blive mulighed for lokaler til oplysning og information af både vandværket, vandforsyningen, Veggerslev Ådal og de natur- og kulturhistoriske værdier i området.

Man indså dog straks, at det ikke ville være realistisk at lave et lokale, som skulle være åbent for offentligheden. Dels var der emner som miljø, affald og hærværk, som man skulle forholde os til, dels ville der blive problemer med den økonomiske drift.

Vandcenter Djurs og DN – Norddjurs har derfor indgået aftale om, at der i stedet laves forskellige former for friser, kunstværker på især den ene gavl. Friser og kunstværker, som netop vil opfylde DN’s ønsker om formidling af natur- og kulturhistoriske værdier i området. Efter denne aftale vil DN – Norddjurs derfor trække deres klage ved Planklagenævnet, og Vandcenter Djurs vil kunne fortsætte byggeriet af den nye vandværksbygning.

Publiceret 08 January 2021 12:49