Skal der siges farvel til denne udsigt, spørger læserbrevsskribenterne.

Skal der siges farvel til denne udsigt, spørger læserbrevsskribenterne. Pressebillede

Debat: Nej tak til Solcellepark Kejsegaarden

Af
Lene og Niels Lyder Andersen

Ålsrodevej 21, Ålsrode

DEBAT En underskriftsindsamling viser, at stort set alle beboere i Ålsrode og omkringliggende, berørte gårde/ejendomme IKKE ønsker etablering af en 190 ha. stor solcellepark, svarende til 285 fodboldbaner, omkransende vores smukke, idylliske landsby, beliggende på Margueritruten.

En sådan mastodont vil, som Norddjurs Kommune selv begrundede afvisningen af en solcellepark på blot 25 ha. (35 fodboldbaner) ved Allingåbro med »være meget dominerende i landskabet og ændre de landskabelige træk, som er præget af markante udsigter og vidstrakte åbne landskaber. Solcelleanlægget vil enten være meget synligt i landskabet, eller hvis der etableres en randbeplantning om anlægget, vil denne skærme for udsigtsmulighederne og bryde det store sammenhængende landskab.«

Vi på Ålsrodevej 23 vil, som mange andre, miste vores smukke, vidtstrakte udsigt over bølgende kornmarker, både fra vores terrasse og især fra 1. sal.

I lokalplanen fra 2001 beskrives Ålsrode således: ”Byens beliggenhed i en dal er markant, idet byformen er nøje tilpasset dalens typografi. Byens hovedgade, Ålsrodevej, følger dalbunden, mens gårdene lå og endnu ligger på dalsiderne, hvor de sammen med de bagvedliggende dalskråninger danner et karakterfuldt byrum med landskabeligt præg. En række senere tilkomne huse placeret umiddelbart nord for og langs med Ålsrodevej spærrer til en vis grad for oplevelsen af dalbunden som byens centrale byrum, men opholdet mellem husene giver udsyn til gårdene på nordskråningen, hvor det centrale byrum fra gammel tid kan opleves. Vejene fra bakkelandskabet ned ad skråningerne til bymidten i dalbunden er et karakteristisk træk for dalbyerne. I Ålsrode er de stejle sidegader, Bakken, Toftevej og Toftevangen, ned til Ålsrodevej ligeledes et karakteristisk bybillede.”

I den nuværende landskabsvurdering i forbindelse med ansøgning om Solcellepark Kejsegaarden lyder det nu pludselig således: ”De ønskede solcellearealer er beliggende i et relativt fladt morænelandskab. Solcellerne vil ikke være synlige over større afstande, og det vurderes derfor, at de kan placeres på arealerne uden at være i strid med de landskabelige værdier.”

Vi stiller os uforstående overfor, hvordan landskabet har ændret sig så meget på 19 år?

I landskabsvurderingen beskrives ligeledes.”Hele det sydligste område placeres endvidere indenfor kystnærhedszonen, som er en bufferzone langs kysten. Kystnærhedszonen skal efter planlovens § 5a søges friholdt for bebyggelse, der ikke er afhængig af kystnærhed. I kystnærhedszonen må der, jf. § 35, stk. 3, kun gives landzonetilladelse, hvis det ansøgte er af helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne. Kommunalbestyrelsen har besluttet som et mål i kommuneplanen, at beskytte den særlige natur og de landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til kysterne ved generelt at begrænse byggeriet i kystnærhedszonen.”

Ikke desto mindre vurderer man, at anlæggelse af solcelleanlæg i dette område vil være uden betydning for skovbrynet som landskabselement, og at påvirkningen af dyre- og planteliv vil være forholdsvis lille. Man må da have overset, at her bl.a. lever en stor del af det fritlevende sikavildt i Danmark.

Det betragtes ligeledes som uden betydning, at de eksisterende diger vil miste deres landskabelige værdi ved at stå i kanten af solcelleanlægget.

Vi mener, det vil være til skade for både landskab og dyreliv, og at Norddjurs Kommune herved ikke lever op til egne mål.

Norddjurs Kommune skriver i oplæg til ny lokalplan: ”Formålet er at understøtte en udvikling af levedygtige lokalsamfund og at arbejde med en differentieret og målrettet udvikling af landsbyer. Kommunen skal opsætte overordnede mål og virkemidler for landsbyernes udvikling.”

Vi mener, dette er i direkte modstrid med etableringen af en solcellepark ved Ålsrode. Vores område er i forvejen udfordret efter lukningen af Mølleskolen i 2019, men vi er dog stadigvæk fortrøstningsfulde, for der er jo så fantastisk smukt og hyggeligt herude på landet. Vi frygter dog nu, at vores hidtidige attraktive ”tilflytterområde” vil ændres til ”fraflytterområde”, og at vi husejere vil blive stavnsbundne. En ”tilplastring” med solceller af vores naturskønne område vil have en negativ effekt og ødelægge charmen ved området. Manglende tilflytning af ressourcestærke borgere samt lavere ejendomsværdier vil jo heller ikke ligefrem skæppe i kommunens kasse.

Vi tilslutter os Norddjurs Kommunes ambition om at leve op til FNs verdensmål om bæredygtig udvikling og bidrage til reduktion af CO2. Vi håber dog, kommunalpolitikerne vil sætte sig grundigt ind i sagen, og ikke blot vende det blinde øje til og ukritisk tilgodese en enkelt jordbesidders og investors interesse i at indkassere en væsentlig gevinst. For mindst 250 mennesker vil Solcellepark Kejsegaarden have en meget negativ effekt, og desuden kun generere ganske få lokale arbejdspladser.

Drop tilladelse til denne kæmpestore og skæmmende solcellepark. Sats i stedet for på etablering af flere havvindmøller samt mange små og ikke så dominerende solcelleanlæg på dårlig marginaljord i øde områder, på industrigrunde og eksisterende energianlæg. 10 store havvindmøller vil kunne levere samme mængde strøm som denne solcellepark. Lavtydende sandjord kan bruges til solcelleanlæg, men Kejsegaardens frugtbare jord bør bevares til fremtidig, gerne økologisk, landbrugsdrift til gavn for vand, jord, luft og biodiversitet. Landmænd herude står klar til at forpagte eller købe jorden, hvis Kejsegaarden ikke længere selv ønsker at drive landbrug.

Kommunalpolitikere i Norddjurs – lad fornuften råde denne gang - lyt til os borgere i Ålsrode og omegn. Ødelæg ikke vores herlighedværdi herude på landet.

Sig nej tak til Solcellepark Kejsegaard.

Publiceret 31 July 2020 12:48