Danmarks Naturfredningsforening ønsker en hvilende fredning iværksat for forsvarets arealer ved Hevring. Foto: John Pedersen

Danmarks Naturfredningsforening ønsker en hvilende fredning iværksat for forsvarets arealer ved Hevring. Foto: John Pedersen

Kommunen støtter fredning af skydeterræn ved Hevring

Men offentligheden skal sikres adgang til området efter en eventuel fredning

Af
John Pedersen

HEVRING Når et spinkelt flertal i kommunalbestyrelsen - det mindst mulige med stemmerne 14-13 - sagde ja til, at Norddjurs Kommune skal samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening i en sag om fredning af Hevring Skydeterræn, så bliver det med den betingelse, at offentligheden kan få adgang til arealet, hvis en fredning bliver gennemført.

Sagen var løftet op i kommunalbestyrelsen fra Miljø- og Teknikudvalget, hvor et flertal ønskede at kommunen skulle holde sig neutral i en eventuel fredningssag.

Flertallet i udvalget bestod af formanden Jens Meilvang (LA), Niels Ole Birk (V) og Steen Jensen (DF).

SFs Aleksander Myrhøj gik ind for at imødekomme naturfredningsforeningens invitation, og sammen med Niels Basballe (S), fik han sagen bragt op til behandling i den samlede kommunalbestyrelse.

Hvilende fredning

Her viste der sig at være et ligeså tæt løb med en lang debat, hvor mange havde ordet.

Danmarks Naturfredningsforening planlægger at rejse en såkaldt hvilende fredningssag for forsvarets militære skydetrræn ved Hevring.

Fredningen skal have til formål at sikre de unikke naturværdier, når forsvaret en dag måske vælger at opgive brug af området.

Fredningen skal sikre, at en eventuel ny ejer af naturområdet vil være bundet af bestemmelserne om fredning.

God naturpleje

"En fredning vil på mange måder være en god mulighed for Norddjurs Kommune. Vi mener i SF, at vi aktivt skal støtte en fredningssag. Det er en vej til at bevare de naturværdier, der er i området, når Forsvaret har forladt det", lød det fra Aleksander Myrhøj, der så en fredning som en helt naturlig opfølgning på de beskyttelser der er gældende efter § 3 Hede og Natura 2000.

Hevring Skydeterræn tæller mange sjældne planter og er blandt andet omfattet af

Hevring Skydeterræn tæller mange sjældne planter og er blandt andet omfattet af "Natura 2000" bestemmelserne. Privatfoto

SF-poltikeren var glad for den fine måde som forsvaret løfter sin naturpleje af området, men han var ikke overbevist om, at det samme vil være gældende for en eventuel ny ejer af arealerne.

"Vi bakker op om at tage imod tilbuddet fra Danmarks Naturfredningsforening. Vi skal lige sikre, at en fredning bliver på betingelse af, at offentligheden kan komme ind og bruge området", lød det fra Niels Basballe (S).

Stor oprydning venter

Jens Meilvang (LA) mente, at kommunen skal forholde sig neutral i en fredningssag.

'"Området bliver brugt af det danske militær og vi ved ikke, hvor længe det skal blive ved med det. Måske er det lige lidt tidligt at tage forskud på glæderne. Hvis militæret end dag holder op med at bruge område, så er der jo en kæmpe opgave med oprydning. Hvis vi pålægger en fredning inden vi er kørt videre, så falder områdets værdi virkelig kraftigt og det betyder så måske, at der aldrig vil være en køber til det, hvis de så samtidig skal rydde op efter militæret."

Jens Meilvang lagde op til, at kommunen skal forholde sig neutral og afvente og se, hvad der er det mest smarte, når den tid kommer.

Brug for området

Den konservative Benny Hammer så ikke lige foran sig, at forsvaret vil opgive Hevring i en tid, hvor specialstyrkerne i både forsvaret og politiet har brug for det som øvelsesområde.

"Og det bliver i hvert fald noget af et oprydningsarbejde, for der ligger rigtig meget metal derude. Det ligger stort set over det hele".

Han mindende om, at som det er i dag, så har offentligheden adgang til området, når lige man holder øje med, at der ikke skydes der ude.

Lokale arbejdspladser

Venstres Niels Ole Birk var bekymret for, om Forsvaret kunne finde på at trække andre steder, hen, hvis der nu kom grus i maskineret med en fredningssag.

Han henviste til, at der også er lokale arbejdspladser på spil og roste det samarbejde, der er mellem kommunen og forsvaret om naturpleje på de militære arealer.

Borgmester Jan Petersen (S) ønsker ved at kommunen går ind i sagen, at kunne være med til at etablere de balancer, der er i en fredningssag, blandt andet på hvilke måder offentligheden har dgang.

Han understregede, at kommunen ikke har noget ønske om at afvikle forsvarets aktiviteter, som de i dag finder sted ved Hevring.

Borgmesteren mindede, at hvis Forsvaret skulle få ret i sin frygt at for at der kan komme restriktioner i deres nuværende anvendelse af området, så kunne kommunen måske træde ind og få det synspunkt balanceret af.

Tid med nabostrid

"Hevring har ikke altid været ukontroversiel. Det er rigtigt, at der er smukt derude og vi kan komme ind i det. Men jeg har levet mere end halvdelen af mit liv, når jeg var i Fjellerup. Og måtte her høre på skyderi, der rystede naboerne og perioder, hvor naboerne var vilde og vrede. Det er så vidt jeg kan bedømme ovre nu.Den militær aktivitet der finder sted ved Hevring i dag har et andet indhold, som er tilpasset områdets størrelse".

Jan Petersen slog fast, at når han ville stemme ja til at gå aktivt ind i fredningssagen, så er det ikke for at indføre restriktioner overfor forsvaret eller et ønske om at få dem ud af området ved Hevring.

Forsvaret kritisk

Forsvaret forholder sig kritisk til en fredningssag - også selv om en fredning først vil træde i kraft den dag, forsvaret definitivt har forladt området.

Ved at pålægge området bindende fredningsbestemmelser som forbud mod jagt og offentlig adgang over alt på alle tider af døgnet, mener naturfredningsforeningen, at arealet vil miste en betydelig ejendomsværdi og risikoen for spekulation hos en ny ejer vil mindskes.

Ved en fredning forbliver området og plejepligten på statslige hænder.

Forsvaret har tidligere forsøgt at få ændret lignende fredningskendelser og rejst erstatningskrav, dog uden at få medhold.

Kommunens valg

Naturfredningsforeningen kan rejse en rejse en fredningssag uden støtte fra Norddjurs Kommune.

Hvis kommunen havde valgt at forholde sig neutral i fredningssagenm havde kommunen stadig været høringsberettiget og haft mulighed for at kommentere på fredningsforslaget under udarbejdelsen.

Hvis kommunen var direkte imod, ville der ikke være den mulighed.

Ved at imødekomme naturfredningsforeningens invitation til at være med, får Norddjurs Kommune mulighed for at bidrage til udarbejdelse af fredningssagen.

Publiceret 30 May 2020 11:30