Håndværkerne skal i arbejdstøjet i Norddjurs, hvor de lokale politikere er blevet enige om at sætte skub i anlægsarbejder for flere millioner kroner.

Håndværkerne skal i arbejdstøjet i Norddjurs, hvor de lokale politikere er blevet enige om at sætte skub i anlægsarbejder for flere millioner kroner. Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Norddjurs sætter skub i anlægsopgaver

En række initiativer skal nu understøtte det lokale erhvervsliv under coronakrisen

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Akkurat som på Christiansborg, hvor coronakrisen har fejet uenigheder mellem partierne væk for en stund, så er der også i kommunalbestyrelsen i Norddjurs fuld opbakning til en lokal hjælpepakke til erhvervslivet. Alle partier i kommunalbestyrelsen har vedtaget en række initiativer, der yderligere skal understøtte erhvervslivet i den aktuelle coronakrise.

Kommunalbestyrelsen er blevet enige om en anlægsbevilling på seks millioner kroner til renovering af kommunale bygninger, og samtidig blev en tillægsbevilling på to millioner til understøttelse af lokale virksomheder vedtaget. Økonomiudvalget har besluttet, at Norddjurs Kommune fremrykker sine betaling af regninger til de virksomheder, der har brug for det. Det skal være med til at forbedre virksomhedernes likviditet. En jobbank, hvor Norddjurs Kommune efterlyser ekstra hænder til en lang række områder er også oprettet på hjemmesiden.

Og helt aktuelt er en række yderligere initiativer så forhandlet på plads. Det er sket med repræsentation af samtlige partier i kommunalbestyrelsen. Partierne er enige om otte forskellige initiativer, som bygger ovenpå de allerede nævnte igangsatte tiltag:

Ekstra bygningsrenoveringer

Der er udarbejdet et overblik med anlægsprojekter, så tillægsbevillingen på to millioner kan blive prioriteret. Oversigten indeholder forskellige renoverings- og anlægsprojekter. Der er fokus på de arbejder, der har mest effekt for kommunen og for håndværksvirksomhederne. Det er aftalt, at partierne mødes i uge 14 for yderligere drøftelser om anlæg. Dette sker på baggrund af Finansministeriets udmelding om ændringer vedr. anlægsloftet, hvor kommunerne får mulighed for at fremrykke investeringer.

Erhvervspakke

Der indføres fritagelse for gebyr i resten af 2020 i forbindelse med udeservering og stadeplads. En kampagne sættes i gang i samarbejde med erhvervsforeninger om ”Køb og støt lokalt i Norddjurs”. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget tager initiativ til udmøntningen i dialog med lokale erhvervsaktører og finder finansiering af kampagnen. Den allerede igangsatte vejledning til virksomheder med fokus på arbejdsmarkedsforhold og erhvervsforhold indbefatter en ”hotline” målrettet virksomheder, der kan søge råd og vejledning.

Partierne er opmærksomme på, at krisens omfang kan skabe en situation, hvor virksomheder kan være truet på deres eksistens og har derfor også fokus på at hjælpe disse virksomheder. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget vil følge op på udviklingen i dialog med det lokale erhvervsliv.

Fritids- og kulturområdet

Partierne har stor opmærksomhed på, at der kan opstå en økonomisk sårbarhed hos oplevelsesattraktioner og institutioner på fritids- og kulturområdet pga. manglende indtægter. Der er enighed om, at der skal iværksættes understøttende initiativer på disse områder. I forhold til de konkrete initiativer forventes, at der udmeldes nationale initiativer til at understøtte området, og partierne bag aftalen henviser hertil.

Partierne har blandt andet fokus på de vilkår, som kommer til at gælde for Kattegatcenteret, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, Det Grønne Museum, Østjyllands Museum, Kyst- og Fjordcentret, Pavillonen, Djursland for Fuld Damp, GIC, AIK og øvrige haller samt aftenskolerne med flere i den nuværende situation.

Partierne er opmærksomme på, at kultur-og fritidsudvalget har fokus på den situation, der opstår for den underskov af små turistvirksomheder, som har deres virke i kommunen.

Folkeskolen

Kommunalbestyrelsen besluttede 18. februar 2020 at godkende en ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet, en fordeling af de afsatte finanslovsmidler til løft af folkeskolen på 1,65 millioner samt at tildele 2,0 millioner i 2020 til Søren Kanne Skolen fra Ny Kurs-puljen.

Budgetforligskredsen har aftalt dels at mødes senest i maj 2020, når skolernes situation for 2021 i forhold til mængderegulering mv. er kendt og vurderet, dels at prioritere skoleområdet i forbindelse med budget 2021, hvilket konkret skal aftales i budgetforhandlingerne.

Det skal herunder drøftes, hvorledes finansieringen af Ny Kurs-midlerne på 2,0 millioner til Søren Kanne Skolen skal tilvejebringes. Der udestår derfor en stillingtagen til, om og hvorledes første halvdel af skoleåret 2020-21 skal håndteres og udestående, der måtte være i anden halvdel af skoleåret 2020-21.

Partierne er enige om, at der tilføres 1,9 millioner til Søren Kanne Skolen med henblik på at skabe en mere hensigtsmæssig sammenhæng mellem andet halvår af skoleåret 2020 og det nuværende budget for 2021.

Partierne har opmærksomhed på den særlige situation, der kan være for børneby Midt og Nord i skoleåret 2020/2021 som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om fordeling af specialundervisningsmidlerne. Denne problemstilling tages op til drøftelse i forligskredsens aftale møde i maj 2020.

Byggesagsbehandling

Der oprustes på byggesager for at bidrage til aktiviteten i samfundet og af hensyn til virksomhederne. Økonomiudvalget besluttede 11. marts at fastholde sagsbehandlingstiden på byggesager på 15 arbejdsdage, hvilket medfører et finansieringsbehov på 1,800 millioner årligt i tre år.

Ældre- handicapområdet

De ældre og handicappede er særligt sårbare i denne situation. Partierne er enige om at afsætte 1 million i 2020 for at øge aktiviteter for ældre og handicappede. Eksempler er udvidelse af ferieordningen, genopretning af sociale kontakter og sikring af hjerneskadeområdet. De ekstra midler skal være med til at sørge for, at målgruppen kan øge aktiviteten, når coronakrisen er overstået.

Pulje til justeringer og budgettilpasninger

Partierne er enige om, at krisen har effekt mange steder i organisationen og kan medføre, at der lokalt må tages nye små initiativer udover den normale driftssituation. Der afsættes en pulje på 300.000 kroner til at kompensere for dette.

Ekstern kommunikation

Krisen giver anledning til, at der kan være et særligt behov for at kommunikere og udbrede de gode historier fra Norddjurs Kommune og området. Partierne behandler emnet endeligt i forbindelse med budget 2021. Der afsættes dog allerede nu ekstraordinært til understøttelse af den udadvendte indsats et beløb på 200.000 kroner.

Borgmesteren samt en repræsentant fra hvert parti mødes, hvis situationen giver anledning til flere initiativer eller tilpasninger af Norddjurs Kommunes budget. Det samme gør sig gældende, hvis nationale initiativer give anledning til en lokal tilpasning.

Partiernes kommentarer

"Jeg er utroligt glad for, at vi gennem et godt og effektivt samarbejde kan levere og handle i fællesskab. Alle partier holder sammen om det ansvar vi har for, at vores borgere, virksomheder og medarbejdere kommer bedst muligt igennem denne svære tid," siger borgmester Jan Petersen, (S).

"Det meste af det, vi nu har sat i værk, vil have en hurtig effekt. Jeg vil også fremhæve hotlinen til virksomheder, hvor f.eks. den lille lokale tømrer eller murer kan få vejledning og hurtig hjælp til nationale refusionsordninger," siger Hans Fisker Jensen, (S).

"Jeg er meget tilfreds med, at alle partier står sammen i en vanskelig situation, og at vi har fået en aftale, som kan være med til at holde hånden under erhvervslivet," siger Kasper Bjerregaard, (V).

"I DF er vi meget tilfredse med de tiltag, der er aftalt, og vi håber, at det vil være en hjælp blandt andet til de mange små lokale virksomheder, som lider voldsomt lige nu," siger Steen Jensen, (DF).

"Aftalen indeholder nogle gode initiativer i forhold til erhvervslivet, hvor vi bruger midlerne fornuftigt og får mest mulig effekt ud af tiltagene," siger Jens Meilvang, LA.

"Det er glædeligt, at vi kan stå sammen og lave en aftale, som indeholder gode takter for det lokale erhvervsliv, som har hårdt brug for en hjælpende hånd. Jeg vil samtidig opfordre til, at man husker handelslivet og handler lokalt så vidt muligt," siger Benny Hammer, (K).

"Vi skal investere i vores velfærd nu, på en måde så vi understøtter Norddjurs’ virksomheder og ansatte. Skoler og daginstitutioner er ekstra oplagte, nu mens de står tomme," siger Mads Nikolajsen, (SF).

"Enhedslisten mener, at der er nogle rigtig fornuftige økonomiske og erhvervsfremmende tiltag i aftalen. Blandt andet hotlinen til virksomhederne er en god måde at skabe en tæt forbindelse til de lokale samarbejdspartnere," siger Birgitte Poulsen, (EL).

Publiceret 30 March 2020 11:07