Større fleksibilitet i produktionen er årsagen til svineproducentens ansøgning om dispensation, som kommunalbestyrelsen før jul gav.

Større fleksibilitet i produktionen er årsagen til svineproducentens ansøgning om dispensation, som kommunalbestyrelsen før jul gav. Genrefoto: Adobe Stock

Svineproducent får tilladelse til at udvide trods lugtgener

Politikere bekymrede for, at sagen kan danne præcedens i kommunen

Af
Simon Carlson

Bode Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har givet tilladelse til, at en svineproducent kan udvide sin produktion af slagtesvin i Bode.

Svineproducenten havde søgt dispensation til udvidelsen hos kommunen, da den betyder, at kravet til lugtgener i forhold til naboerne ikke bliver overholdt. Kravet i det konkrete tilfælde er blandt andet en såkaldt geneafstand på 240,4 meter til nærmeste samlede bebyggelse, men en udvidelse vil betyde, at afstanden blot vil være 123,5 meter.

Kommunen har imidlertid mulighed for at dispensere fra kravet, hvis afstanden til naboen er mere end 50 procent af lugtgeneafstanden, og lugten i øvrigt ikke øges som følge af en udvidet produktion.

Frygter præcedens

Dispensationen var egentlig blevet givet i Miljø- og Teknikudvalget, men SF's Aleksander Myrhøj havde ønsket sagen optaget på kommunalbestyrelsens dagsorden, efter han udgjorde mindretallet udvalget, der ikke ønskede at give dispensationen. Hans begrundelse herfor lå i både hensynet til naboerne og frygten for, at en dispensation kan danne præcedens for lignende sager i fremtiden.

"Jeg synes, det er et skråplan, at vi dispenserer fra reglerne på så mange måder i kommunen. Høringerne i den her sag, siger, at der er nogle naboer, der er generet af tiltagende støj og lugt. Jeg er egentlig positivt stemt over for ansøgeren i denne sag, fordi han er imødekommende over for at rette til, så det generer mindst muligt, men jeg er også bekymret for, at sagen kan danne præcedens, så hvad sker der, når vi får en ansøgning, hvor der ikke er samme gode naboforhold," spurgte Aleksander Myrhøj ud til kommunalbestyrelsen.

Imødekommer bekymringer

Henvisningen til naboforholdet går på, at svineproducenten i sagsbehandlingen blandt andet har indvilliget i at tilsætte et stof til den gylle, der udledes i produktionen, som skulle mindske lugten. Desuden vil svineproducenten foretage hyppig gylleudslusning mindst hver syvende dag, hvilket kan reducere lugtgenerne med 20 procent.

Det er blandt andet denne imødekommenhed, som Jens Meilvang (LA) lagde vægt på i sin stemme for at give dispensation.

"Jeg er ikke bange for, at det danner præcedens, at vi giver en dispensation her. Vi vurderer altid fra sag til sag, om der skal dispenseres, og jeg synes, at der i denne sag er vist gode intentioner og stor imødekommenhed fra ansøger for at tage de nødvendige forholdsregler for at mindske lugt og andre gener," konkluderede Jens Meilvang.

Der er dog stadig en risiko for øgede lugtgener, da dispensationen vil give mulighed for øget svineproduktion, og derfor kan staldene være fyldte hele året rundt modsat nu, hvor de i perioder har stået tomme.

Ved afstemningen endte det med, at kommunalbestyrelsen gav dispensationen med 23 stemmer for, tre imod fra SF og Enhedslisten, mens Socialdemokratiets Karoline Bergkvist undlod at stemme.

Aleksander Myrhøj fik efterfølgende ført til protokols, at alle sager fremover behandles helt individuelt, idet han stadig var bekymret for, at sagen kan give problemer, hvis kommunen vil leve op til sit ligebehandlingsprincip.

Fakta

Udvidelse af svineproduktion

Svineproducenten har ønsket en større produktionsmæssig fleksibilitet. H i dag en gældende godkendelse til en årlig produktion af 2.700 slagtesvin. Der er søgt om tilladelse til også at producere slagtesvin i to mindre stalde med et samlet produktionsareal på 608 kvadratmeter.

i 2017 trådte nye regler for tilladelse og godkendelse af husdyrbrug i kraft, som beregnes ud fra produktionsarealet og ikke antallet af dyr som hidtil. Det skyldes, at den tidligere antagelse var, at lugten blev øget med antal/kg svin på stald, men ny viden viser, at det ikke er tilfældet, og derfor beregnes lugtgener nu som produktionsarealets størrelse gange den emissionsfaktor, der er for den pågældende dyretype per kvadratmeter.

Kilde: Norddjurs Kommune

Publiceret 27 December 2019 14:45