Arkivfoto

Arkivfoto

Debat Djursland:

Kampen mod havbrug til vands først lige begyndt

Af Per Lund, Violskrænten 9, 8500 Grenaa:

"Så skete katastrofen, et flertal i folketinget vedtog lov L 111, der giver tilladelse til at etablere langt flere dambrug i havet end de nuværende med deraf følgende forurening.
Vi hørte i den forbindelse ikke meget til vore repræsentanter på Tinge, Leif Lahn Jensen (S), Britt Bager (V) og Kim Christiansen (DF), der burde varetage Djurslands interesser og i denne forbindelse hele Danmarks interesser, det må vi huske ved næste folketingsvalg.
Vi må derfor holde Miljøstyrelsen op på det i følgende brev nævnte: 
"Kære Per Lund
Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har bedt Miljøstyrelsen takke for og besvare din e-mail af 23. maj 2017. E-mailen er modtaget i Miljø- og Fødevareministeriet via Statsministeriet. Du udtrykker bekymring for, at flere havbrug vil forringe miljøtilstanden i de danske havområder. Lovforslag L 111 om brug af kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug har til formål at skabe muligheden for vækst i den danske havbrugsproduktion ved at muliggøre, at havbrug kan miljøgodkendes med vilkår om, at der etableres og drives kompenserende marine virkemidler, således at miljøpåvirkningen som følge af næringsstofudledningen fra havbrug reduceres. Ved vedtagelsen af lovforslaget gælder det fortsat, at havbrug ikke må anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt miljøgodkendelse. En miljøgodkendelse forudsætter, at havbruget kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Godkendelse af nye havbrug vil således kun blive meddelt efter en konkret vurdering af miljøpåvirkningerne, lokale forhold m.m. i forhold til de udledninger, der måtte forekomme i forbindelse med havbrugsdriften. Dette indebærer blandt andet, at myndighederne skal sikre, at de eksisterende mål for at opnå god økologisk tilstand i de danske kystvande ikke forhindres, samtidig med, at der i de åbne havområder fortsat skal kunne opnås en god miljøtilstand. Behandlingen af lovforslag er en grundig proces, hvor der bliver hentet meget information og viden, som ligger til grund for arbejdet. I den forbindelse anbefales du at gå ind på Folketingets hjemmeside (http://www.ft.dk/samling/20161/ lovforslag/l111/spm.htm#title2) og læse de mange spørgsmål og svar, som bl.a. forholder sig til konsekvenserne af lovforslaget.
Med venlig hilsen
 Alf Skovgaard"
Vi må derfor med alle midler sikre, at der ikke vil kunne etableres nye havbrug idet man ikke vil kunne dokumentere, at et havbrug ikke vil påføre omgivelserne forurening i form af tilførsel af kvælstof, medicinrester m.m.
Skal hele Danmarks befolkning være til grin ved, at man nu gratis fra havdambrugernes side kan udnytte det såkaldte ”råderum”, som vi borgere har skabt ved vore milliardinvesteringer i rensning af spildevand før udledning i havet?
Lad os fortsat kæmpe for, at alle havbrug skal flyttes på land, så vi har styr på udledningen, og så vi ikke fremover får iltsvind, medicinrester, lakselus m.m. til at forurene de indre danske farvande."

Publiceret 01 June 2017 23:00