Socialdemokratiets Hans Christian Baltzer vil give forældre til børn på Firkløverskolen og Djurslandsskolen vetoret til at sige nej tak til Syddjurs Kommune, hvis deres børn visiteres til en fortsættelse af deres skolegang på kommunens egne specialskoler.

Socialdemokratiets Hans Christian Baltzer vil give forældre til børn på Firkløverskolen og Djurslandsskolen vetoret til at sige nej tak til Syddjurs Kommune, hvis deres børn visiteres til en fortsættelse af deres skolegang på kommunens egne specialskoler.

Hjemtagelse af Børn:

Socialdemokrat vil give forældrene vetoret

Socialdemokratiets Hans Christian Baltzer vil pille ved de principper for hjemtagelse af børn fra specialskoler i andre kommuner, som et flertal i byrådet vedtog før jul

Af
Af Lars Norman Thomsen

Socialdemokratiets Hans Christian Baltzer fremsætter følgende beslutningsforslag på årets første byrådsmøde torsdag:
"Hjemtagelse af børn /skoleelever, som undervises på Firekløverskolen og Djurslandsskolen - til et tilbud i Syddjurs kommunes regi (læs Pindstrupskolen/Ådalsskolen) kan kun ske, hvis forældrene er enige i tilbuddet/ beslutningen."
Dermed genoptager han en diskussion, som det gamle byråd havde i november-december 2013, og hvor et flertal tilsluttede sig følgende principper:

  • Afgørelse om hjemtagelse sker efter individuel vurdering af hvert enkelt barn ud fra skolernes statusbeskrivelser af barnet og pædagogisk/psykologisk vurdering af det enkelte barns støttebehov.
  • De ældste elever i 7.- 9. klasse færdiggør deres skolegang på deres nuværende skole. Disse elever vil opleve et stort brud, når de skal overgå fra folkeskole til ungdomsuddannelse eller andet ungdomstilbud, så de bør skånes for endnu et skift så tæt på skolepligtens ophør.
  • Da kompleksiteten af børnenes vanskeligheder vurderes at være størst hos de børn, som går på Djurslandsskolen, lægges hovedvægten af hjemtagelser på børn fra Firkløverskolen.
  • De hjemtagne børn henvises til undervisning og fritidstilbud på Pindstrupskolen eller i Ådalsskolens specialklasser, idet disse specialskoler er kommunens mest specialiserede undervisningstilbud.
  • Ledig kapacitet på Pindstrupskolen fremkommer ved naturlig afgang af de ældste elever. Skolen fyldes op til den maksimale elevkapacitet på 70 børn, og personalenormeringen forhøjes tilsvarende.
  • Ledig kapacitet i Ådalsskolens specialklasser fremkommer ved naturlig afgang og ved hel eller delvis udslusning af specialklasse-elever til almenklasserne. Personalenormeringen tilpasses de ændrede forhold.
  • Kommende 10. klasse-elever fra Pindstrupskolen og Ådalsskolens specialklasser henvises til Rønde Skoles 10. klasse-tilbud. Eleverne tilbydes den nødvendige sociale og faglige støtte, og personalenormeringen i 10. klasse tilpasses de ændrede forhold.
med tilføjelse af to bullits yderligere:
  • Der tilføjes at, det er et princip, at der kun omflyttes børn til Syddjurs Kommunes egne tilbud, såfremt tilbuddet lever op til de samme krav, som det oprindelige tilbud.
  • Der tilføjes at, der med involverede forældre afholdes dialogmøde i forbindelse med en omvisitering til andet tilbud.
 

Vetoretten igen-igen

Hans Chr. Baltzers forslag er fuldstændig i tråd med det forslag, som blandt andet hans nuværende partifælle, Anette Quist Busk, længe har fremturet med.
Baltzers forslag vil give de ti forældrepar, der netop har fået at vide, at deres pige eller dreng, der lige nu går på Firkløverskolen i Mørke (Randers Kommune), er planlagt hjemtaget til kommunens egen specialskole i Pindstrup fra det kommende skoleår, en vetoret, og den har et stort flertal i det gamle byråd sagt nej til at give.
Hans Chr. Baltzers forslag er sat på byrådets dagsorden, men spørgsmålet er, om det er i overensstemmelse med Styrelseslovens bogstav.
Der skal normalt være sket afgørende nyt for, at det samme forslag kan bringes på byrådets dagsorden blot et par måneder efter, at det samme forslag er forkastet af et stort politisk flertal.
 
 

Byrådet tager stilling

Ifølge Den Kommunale Styrelseslov er den af borgmesteren udsendte dagsorden alene et udkast til dagsorden.

Det er byrådet, der fastsætter den endelige dagsorden. Byrådets møde indledes derfor med, at byrådet tager stilling til dagsordenen. 

Indsigelser mod behandlingen af en sag, der er optaget på udkastet til dagsordenen, skal fremsættes ved mødets begyndelse.

Hvis intet byrådsmedlem protesterer imod dagsordensudkastet, anses det for at være stiltiende godkendt.
 

null

Publiceret 26 January 2014 19:00