Socialdemokratiets Jesper Mathiesen og de øvrige politikere, der stemte nej til vindmølle-projektet ved Kærende, var ikke ude, hvor de ikke kunne bunde, fastslår Natur- og Miljøklagenævnet.

Socialdemokratiets Jesper Mathiesen og de øvrige politikere, der stemte nej til vindmølle-projektet ved Kærende, var ikke ude, hvor de ikke kunne bunde, fastslår Natur- og Miljøklagenævnet.

Vindmøller:

No regrets

Syddjurs Kommune var ikke på kant med lovgivningen, da et flertal i byrådet i januar 2012 besluttede at pille det planlagte vindmølleprojekt ved Kærende af bordet

Af
Af Lars Norman Thomsen

Når et byråd beslutter sig for at vedtage en kommuneplan, hvori der er udpeget mulige områder til at rejse vindmøller, er kommunen forpligtet til at lave en lokalplan og fremme projektet, hvis en investor melder sig på banen med et vindmølleprojekt.
Men byrådet kan sagtens vælge at stemme nej til lokalplanen i sidste ende, når den kommer til endelig behandling i byrådssalen.

Klage fra investor

Det fastslår Natur- og Miljøklagenævnet i et svar på en klage fra virksomheden Eccopartner ApS, der i 2010 søgte om lov til at opstille tre stk. 150 meter høje vindmøller ved Kærende.
Et område, der var udpeget i kommuneplanen som velegnet som hjemsted for vindmøller.

Helt efter bogen

Syddjurs Kommunes forvaltning lavede helt efter bogen kommuneplantillæg, lokalplanforslag og VVM-redegørelse og sendte tingene i otte ugers offentlig høring.
Allerede på daværende tidspunkt var det, der siden er døbt "vindmølle-føljetonen", startet med utilfredse borgere og i takt med, at utilfredsen voksede, også flere politikere, der meldte sig som modstandere af projektet.
Et alternativt forslag med andre mølle-typer og nu kun to vindmøller, gjorde ikke borgerne mere medgørlige, og på et byrådsmøde i januar 2012 besluttede et flertal at skrotte de oprindelige planer og undlade at sende de alternative planer ud i offentligheden til borgernes bedømmelse.
Det fik Ecopartner til at klage Natur- og Miljøklagenævnet.

Usaglige argumenter

Virksomheden skriver i sin klage, at det nødvendige plangrundlag var til stede for, at vindmølleprojektet kunne blive til noget, men at et flertal i byrådet - ud fra usaglige argumenter - valgte at afbryde den proces, som kunne have endt med endelig vedtagelse af det pågældende plangrundlag.
Natur- og Miljøklagenævnet har intet at udsætte på Syddjurs Kommunes ageren. Den har været, som den skulle være.
Kommunen er ikke forpligtet til at vedtage lokalplanforslaget endeligt, idet kommunen, som i tilfældet Kærende, i stedet kan vælge at ændre kommuneplanen ved den kommende kommuneplanrevision.

Ikke bare proforma

Nævnet minder også om, at det er en grundlæggende del af plansystemet at inddrage borgerne på et tidligt tidspunkt i en planlægningsproces, så borgerne får mulighed for at påvirke en plans indhold.
Det er en naturlig følge af denne indflydelse, skriver Nævnet, at politikerne ikke er forpligtet til at vedtage et lokalplanforslag eller et forslag til kommuneplantillæg endeligt, fordi borgernes indvendinger kan betyde, at der kommer nye og væsentlige oplysninger frem, som gør det oplagt at skrotte den oprindelige plan.

Publiceret 22 August 2013 16:07