Foto: Arkivfoto

Foto: Arkivfoto

Debat Syddjurs:

Biogas - stanken skal brede sig helt ind i stemmeboksen

Svar til borgmester Kirstine Bille, Syddjurs Kommune.

Af Peter Moestrup, Hejlskovvej 38, 8544 Mørke:

"Kære Kirstine Bille 
Jeg takker for dit svar på mine faktuelle og velmenende oplysninger til Syddjurs Kommune.
I stedet for at indbyde til dialog, fremsender du svar fyldt af fejl og beskyldninger om usandheder.  Som jeg skrev i mit brev til dig og Byrådet, så er mine oplysninger baseret på fakta og derfor dokumenterbare.
Dit svar bærer desværre præg af politisk 'udenomssnak', og er fyldt med tvetydigheder, populistisk propaganda og direkte usandheder, som du og Wistoft spreder i sagen om biogas i Syddjurs Kommune og specielt omkring placeringen i Lime. 
Jeg kan naturligvis ikke lade dine usandheder stå uimodsagt, hvorfor en duplik på dit svar hermed følger.
Aktindsigt:
1) Låneansøgningen fra Djurs Bioenergi, kommer på hjemmesiden kort tid efter jeg har udbedt mig aktindsigt. Jvf. mail fra Morten Hundahl, den 13/1-2013 til Poul Møller, der sender låneansøgningen videre til det samlede Byråd den, 14/01-2013. Kort herefter er den at finde på kommunens hjemmeside. Ansøgningen er fremsendt fra Djurs Bioenergi til kommunen, den 22/11-2012. Du taler derfor ikke sandt, når du siger, at låneansøgningen blev publiceret på hjemmesiden ved modtagelsen. Hvorfor sender en af dine direktører den rundt til hele Byrådet, hvis den ligger på kommunens egen hjemmeside? Lad os holde os til sandheden. En sandhed der let kan bekræftes af din egen administration, samt politikerne i Byrådet. 
2) Aktindsigt søgt vedr. Kvægudvidelse, Lemmervej 12:
13-12-2012: Forespørgsel sendt via mail til Morten Hundahl
08-01-2013: Rykker mail sendt Morten Hundahl, da jeg intet har hørt i sagen i over 27 dage.
3) Aktindsigt søgt i sagnr., 12/31812:
12-01-2013: Forespørgsel sendt via mail Tina Degn Rasmussen (TIDRA):
22-01-2013: Mail fra TIDRA, hvor modtagelsen bekræftes og sagen videresendes til Direktør Poul Møller.
Herefter intet fra dine folk.
Ovenstående er Fakta, og kan naturligvis dokumenteres via mails osv.

Jeg går ud fra, at du og din administration er bekendt med Offentlighedslovens tekst på dette område?
Fristen for at besvare en henvendelse fra en borger vedr. aktindsigt er 10 dage - ikke 27 dage!
Din påstand om, at "vi har jo intet at skjule", mangler fortsat at blive bevist fra din side. Indtil da, vil jeg lade de overvældende fakta på det modsatte tale sit eget tydelige sprog. 
I nærværende dokumenter Djurs Bioenergi omtalt som 'jeres venner', hvormed jeg mener dine og Claus Wistofts venner.
ad 1) Ansøgning om kommunal lånegaranti 
Som beskrevet så er den uomtvistelige sandhed, at 75 procent af de 60 leverandører (der var med sidste år) ikke bor indenfor en afstand af hhv. 10 og 15 km af de planlagte anlæg i  Lime og Grenaa med derimod i en afstand af hhv. 20 og 30 km  Fakta, som du forsøger at bortforklare med, at det er et øjebliksbillede? Det holder ganske enkelt ikke. Byrådet bør ikke træffe tunge økonomiske beslutninger på et løgnagtigt grundlag og meget usikre forventninger om antallet af potentielle leverandører, der måske vil levere gylle til anlægget. Hvorfor oplyste jeres venner ikke de korrekte tal i ansøgningen? Hvorfor overhovedet oplyse noget som helst om antallet af aktuelle leverandører, hvis SF og Venstre er fuldstændig ligeglade med det? Du og Wistoft må da undre jer særdeles meget over, at NaturErhvervstyrelsen gerne vil se en leverandørliste i forbindelse med ansøgningen om tilskud.
Ad 2 ) Lovligheden af at yde lånegaranti 
Jeg gør opmærksom på, at jeres venner i Djurs Bioenergi har en anden dagsorden ang. etablering af biogasanlægget, hvilket du så kan lave den fortolkning på, som du vælger at gøre. Jeg mener fortsat, at jeres venners udtalelser ikke er til at misforstår for de fleste læsere, og heller ikke for Byrådet i Norddjurs Kommune. Udtalelserne er ikke nogle, jeg er fremkommet med, men derimod jeres venner i diverse ansøgninger og henvendelser til hhv. Syddjurs og Norddjurs Kommune. Fakta 
Du er ganske enkelt ikke i stand til at lave en sober vurdering af, om den aftalte varmepris mellem Hornslet Fjernvarme og Djurs Bioenergi er attraktiv for fjernvarmeværket, da forudsætningerne for investeringen og den efterfølgende drift er stærkt fejlbehæftet og særdeles usikre på afgørende punkter. Fakta
Det er jo f.eks. ikke helt ligegyldigt, om gasledningen koster 1,5 mio. kr. eller 13 mio. kr., vel? Men det må du jo tilsyneladende mene ikke har nogen indflydelse på de økonomiske parametre, herunder afregningsprisen for gassen. I din vildfarelse tager du grueligt fejl, en fejl som Hornslet borgerne kommer til at betale for.
Ad 3) Økonomien 
Lad mig korrigere din fejltagelse.
Jeres venner har ansøgt om forlængelse af tilskuddet i Andi til udløb 13. maj 2013. Tilsvarende har jeres venner søgt om et nyt samlet tilskud til Lime/Grenaa biogasanlæg på ca. 22 mio. kr. HVIS nu jeres venner havde fået dette tilskud, så var tilskuddet i relation til Andi bortfaldet, da det var indeholdt i den nye ansøgning. Men nu fik jeres venner jo ikke dette tilskud, da projektet ikke er godt nok til at modtage tilskud. Jeg forstår godt, hvis du er forvirret, for på den ene side har jeres vener fået nej til Lime, men har samtidigt opretholdt et tilskud til Andi anlægget (hvilket jo er det samme). NaturErhvervstyrelsen kan godt se, at det virker lidt besynderligt, men skyldes forskydningen i tid. Forlængelsen blev givet, før den nye pulje var kendt. Og jo, det er Lime projektet (og dermed Andi projektet), der ikke er omkostningseffektivt. Håber dette bringer lidt klarhed over dette forhold? Da jeg har fået aktindsigt, har jeg samtlige dokumenter i sagen liggende - hvis det har interesse. Fakta. 
Ad 4) Løfte om smidig og hurtig sagsbehandling 
Jeg er bekymret over, at jeres venner kan trække på kommunens folk kvit og frit, samt får stillet op til 400.000 kr. til rådighed. Omkostninger, der normalt ligger hos ansøger, ikke hos kommunen, da det bliver betragtet som positiv særbehandling (også kaldet vennetjenester). Prøv at spørg jeres venner om de er tilfredse med den behandling de pt. får fra dig og Wistoft? De spørger garanteret om, hvorfor i alverden I ikke kan udpege et område, hvor der ikke er nogle problemer, så de kan komme i gang. 
Jeres venner har travlt, meget travlt, da tilskuddet udløber den 13. maj 2013. Herefter er det økonomiske fundament væk. Hvad er sandsynligheden for, at NaturErhvervstyrelsen endnu engang vil forlænge tilskuddet fra Andi, når jeres venner ikke magter at komme i gang i løbet af 2-4 år? Sammenholdt med, at der ligger ansøgninger for 800 mio. kr., hvoraf mange har en langt bedre omkostningseffektivitet, samt det forhold at jeres venner har afgivet usande oplysninger om, hvor langt myndighedsbehandlingen er af anlægget?  Nej, jeres venner kan bestemt ikke være glade for, at I indgik den famøse aftale med Mørkemanden. Der er nu er en reel risiko for, at de aldrig kommer i gang. Med mindre, at du og Wistoft giver dem alle pengene? Meeen, det kunne I da ikke finde på, vel?
Ad 5) Hvor fremskreden er projektet i forhold til offentlige myndigheder? 
Da jeg har set jeres venners ansøgning til NaturErhvervstyrelsen må det bero på din og din administrations manglende indsigt og viden i en række af forholdene. Ved ansøgning om tilskud i NaturErhvervstyrelsen, skal ansøger oplyse om, hvor langt projektet er i myndighedsbehandlingen således, at det kan indgå som en parameter i behandlingen af ansøgningen. Her har jeres venner svaret bekræftende på en lang række forhold i forbindelse med etablering af et biogas anlæg i Lime. Fakta.
Det eneste jeg har bedt om er, at du verificerer disse forhold. Men hverken du, eller dine folk, helt op til Kommunaldirektøren ønsker at svare på disse spørgsmål. I stedet fortæller du mig nu efter 14 dages tavshed, at jeg har 'misforstået' det?
Et eksempel. NaturErhvervstyrelsen spørger jeres venner om "Miljøvurdering/miljørapport er udarbejdet?" Jeres venner svarer her, Ja. Jeg spørger dig og din administration om dette er korrekt? Intet svar.
Du bedes venligst huske på, at jeg har samtlige sagsakter liggende, og at jeg har talt med projektmedarbejderne i NaturErhvervstyrelsen om disse forhold, så hvad er det jeg har misforstået? 
Du taler ikke sandt, og der er 3 muligheder: vennetjenester, inkompetence eller magtmisbrug. Vælg selv. 
Hvornår vil du eller din administration besvare mine relativt simple spørgsmål? Jeg har nu rejst samme spørgsmål overfor formændene for PUK- og NTM-udvalgene. Nogle må vel have interesse i at sandheden kommer frem. 
Ad 6) Udvidelse af biogasanlægget 
Jeg henviser til de udtalelser, som jeres venner er kommet med i pressen gennem den senere tid. Jeg går ud fra, at du og/eller din administration følger med i den slags udtalelser, da du ikke har nogle problemer med at risikere 60 mio. kr. af borgernes penge, samt dumpe et biogasanlæg klods op ad en landsby. Fakta.
At du ikke bekendt med jeres venners intentioner er bekymrende, og jeg tager det som et udtryk for dit manglende engagement i sagen. 
Ad 7) Om foderladen ved Lemmervej 12 
Ejeren fik at vide, at han ikke ville få lov til at bygge foderladen, hvorfor han fjernede den fra ansøgningen.
Jeg undres over, at der er tale om interne dokumenter, da jeg er i besiddelse af 4-5 sider af dokumentet, så nogen i kommunen har på et tidspunkt haft en anden opfattelse. Jeg har blandt andet en side, hvoraf det fremgår, at såfremt ansøgningen havde indeholdt en foderlade, så var det blevet pure afvist på grund af landskabelige hensyn. Fakta. Jeg fremsender gerne dokumenterne.
Hvordan er du kommet til den konklusion, at jeg ikke har benyttet mig af min klageret? I det brev jeg har modtaget fra Morten Hundahl er klagefristen den 15 februar 2013. Men du har måske underkendt dette og lavet fristen om (uden at informere mig)? Ja, der er ikke meget der længere kan overraske. 
Jeg afgiver hermed et løfte til dig - jeg lover at benytte mig af min klageret. 
Jeres venner må være rimeligt vrede på jer, hele Lime området koger, mange borgere i kommunen vil ikke give en lånegaranti til en særdeles usikker investering og en projektmager, der har en meget lemfældigt omgang med sandheden. At du og Wistoft i jeres iver for at dumpe et biogasanlæg klods op ad en landsby, kan gå med til at ekspropriere jord på en velfungerende landbrugsbedrift med en overhængende fare for. at den går fallit, og derved tvinger lodsejeren ud i et retsopgør med jeres venner, frem for at finde et egnet sted til biogasanlægget, det er ganske enkelt helt uacceptabelt. Hvad mon landbrugets organisationer siger til dette?
Det kan ikke gentages nok, Lime placeringen blev ikke anbefalet i COWI rapporten, det gjorde Mørke placeringen derimod, indtil I solgte ud af anstændigheden og indgik en 'lokumsaftale' med Mørkemanden, hvorefter det var omvendt. En skamplet på demokratiet. 
Afslutningsvis skal jeg endnu engang gøre opmærksom på, at det er forkert, det som du og Wistoft har fået lavet her. Ingen er kommet til skade endnu, så stop nu op, lad fornuften råde. Der er højst tale om et par ridser i stoltheden ved at erkende, at I har taget fejl (igen). Men jo mere du og Wistoft afviser dokumenterbare fakta som usandheder/løgne og forsvarer uvederhæftige bagmænd, jo dybere bliver hullet og desto svære bliver det at komme op. 
Vi, jeg og mange ligesindede, vil gøre alt for at gøre hele denne sag til et centralt emne i den kommende valgkamp for at sikre, at stanken fra den, når helt ind i stemmeboksen, når vi skal sætte vores kryds 19. november 2013. Se det er da et rigtigt valgløfte..."

Publiceret 07 February 2013 05:00