Skoleleder Henrik Schou

Skoleleder Henrik Schou

Skoleleder i Auning:

pengene rækker

Skolerenoveringsplanen trækker nogle af forbedringerne ved Auning Skole, siger skolelederen

Af
Anette Bonde

Skoleleder Henning Schou, Auning Skole, afviser den skepsis aktivitetsgruppen i Allingåbro nærer overfor de anslåede udgifter til ombygningen. I en gennemgang af Auning Skoles fysiske rammer og elev- og klassetal slår han fast, at udbygningsplanen på 9 mio. kroner er fuldt tilstrækkelig til at rumme det forøgede elevtal. Faktisk er der et overskud på tre lokaler til rådighed for såvel indskoling som udskoling.
"Hertil kommer de to lokaler, som ungdomsklubben p.t. råder over."

Børnetallet falder

Han henviser desuden til, at befolkningsprognosen for Auning Skoles distrikt på sigt taler for et fald i antallet af 7-16 årige på cirka 50 frem mod 2020. Tælles det 'nye' skoledistrikt med, det vil sige Langhøjskolen, Rougsøskolen og Allingåbroskole, som leverer overbygningselever til Auning, er der yderligere et fald på cirka 135.
Faglokalerne er fuldt opdaterede, og der er nok af dem, nævner Henrik Schou. Han understreger endvidere, at Auning Skole gennem længere tid har haft lyst til at gøre noget ved skolens udearealer.
"I hele indskolings- og mellemtrinsafsnittet, er legepladserne utilstrækkelige ift. det elevantal vi har – men det har intet med fusionen at gøre. Det ønske har eksisteret i årevis."

Fleksibilitet med pavilloner

Henrik Schou peger på, at de to pavilloner, der skal opstilles ved Auning Skole, er dem, der nu står ved Allingåbroskolen og rummer to overbygningsklasser.
"Den primære overvejelse for at benytte pavillonerne er, at de giver fleksibilitet. Dels giver de Auning skole en mulighed for at flytte rundt på eleverne i byggeperioden, og dels er de med til at skabe fleksibilitet i vores generelle undervisningsmiljø. Samtidig giver det mulighed for, at Ungdomsskolen kan etablere nye lokaler på Allingåbroskolen (jf Kommunalbestyrelsens beslutning), inden de fraflytter de nuværende lokaler på Auning skole. "

Skolerenoveringsplan

Med hensyn til personalefaciliteterne nævner Henrik Schou, at man i forbindelse med den igangværende udredning forud for skolerenoveringsplanen vil have forbedret personalefaciliteterne, sådan at medarbejderne i større grad end i dag har mulighed for at lave nogle af deres arbejdsopgaver i tidssvarende faciliteter. Det drejer sig om nogle af de ting, som aktivitetsgruppen peger på, nemlig personalerum, forberedelseslokale, mødelokaler og toiletter/badeforhold.
"Desuden vil Auning skoles input til skolerenoveringsplanen, komme til at indeholde forslag om optimering af undervisningsmiljøerne og ønsket om en samlingssal."

Publiceret 17 September 2012 17:00