Sygehusbesparelser:

Urimelige betingelser for samarbejde

Borgmester Jan Petersen, Norddjurs, har søndag aften fremsendt vedlagte brev til regionsrådets medlemmer via gruppeformændene forud for forhandlingerne i regionen om sygehusbesparelser mandag

Af
Af Jan Petersen (S)

borgmester i Norddjurs:

Til medlemmerne af regionsrådet.

Kære alle.
Jeg skriver til jer forud for de afsluttende forhandlinger om besparelser på sygehusene i Region Midtjylland og udbygger det høringssvar, som er fremsendt fra Norddjurs Kommune med opbakning fra alle partier repræsenteret i kommunalbestyrelsen. 
Den 28. oktober 2010 fremsender Region Midtjylland og Norddjurs Kommune en fælles ansøgning om tilskud til nære sundhedstilbud fra puljen til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantsområder tilpasset lokale forhold. 

Ansøgningen vedrører
•  tilskud til etablering af fase II: kommunale funktioner af Sundhedshus Grenaa svarende til 23,5 mio. kroner. Region Midtjylland finansierer fase I: Indflytning af (special-)læger og andre ydere svarende til 20,4 mio. kroner.
• Friholdelse for at deponerede midler for Norddjurs Kommune ved leje af lokaler i regionens bygninger. Dette med henblik på at understøtte etableringen af sundhedshuset samt regeringens plan om ”Et Danmark i balance”.
• Tilskud til udrulning af MedCom standarder i kommunen svarende til 1 mio. kroner. Dette for at understøtte det sammenhængende elektroniske patientforløb på tværs af sektorer.
Ansøgningen indeholder en oplistning af de regionale funktioner, som skal indgå i sundhedshuset, samt et tilsvarende oplistning af bidrag til sundhedshuset fra almen praksis, speciallægepraksis og andre ydere, Norddjurs Kommune, samt fælles funktioner.

De regionale funktioner er opgjort til:
•  Akutklinik (alle dage 08-22.00) med ortopædkirurgisk læge og behandlersygeplejerske.
• Dagkirurgi tre dage om ugen.
• Friklinik to dage om ugen.
• Ambulatorium, herunder for patienter udskrevet fra Regionshospitalet Randers eller direkte henvist af egen læge, medicinske (hjerte, stofskifte, mave-tarm, stomi) samt kirurgisk (varicer, gynækologi, organkirurgi, sårambulatorium og lokalanlæstesi). Hertil kommer åreknudeambulatorium, der ikke er medtaget i oplistningen i ansøgningen.
• Alkoholambulatorium
• Diagnostiske faciliteter, herunder billeddiagnostik, laboratoriefunktion med daglig blodprøvetagning på sengeafdeling og af ambulante patienter, henvist fra ambulatorier eller fra egen læge, samt mobil laboranttjeneste til de patienter, som er så dårlige, at de ikke selv kan komme på laboratoriet.
• Bloddonortapning.
• Klinisk Diætist.
• Praksisdiætist.
• Praksisdiætist fra Region Midtjylland (Center for Folkesundhed)
• Jordmoderkonsultation dækkende hele Djursland.
• Fysio- og ergoterapi.
• Døgndækket lægebil for hele Djursland udgående fra hospital.

Det administrative sparekatalog indeholder en række forslag, der delvist underminerer visionen for sundhedshuset og fjerner en væsentlig del af det fælles grundlag for at opretholde et velbygget, lokalt sundhedstilbud til borgerne.

Norddjurs Kommune mener det er af helt afgørende betydning at sundhedshuset realiseres.

I forbindelse med fremsendelse af ansøgning den 28. oktober 2010 anmeldte Region Midtjylland imidlertid ingen forbehold overfor Norddjurs Kommune for regionale funktioner, der - jvfr. oplistingen ovenfor – vil indgå i sundhedshuset.

Norddjurs Kommune vil disponere i overensstemmelse med ansøgningen og anmeldte alene forbehold for et krav om deponering af midler i forbindelse med leje af lokaler i regionens bygninger, og som direkte fremgår af ansøgningen.

Det må således undre, at der i omstillingsplanen indgår beskrivelser af planerne med opbygning af sundhedshuset i Grenaa og foreslås ændringer i funktionerne, hvorefter der på ingen måde nævnes og tager højde for, at den fælles og fremsendte ansøgning allerede fastlægger de regionale funktioner.

Norddjurs Kommune forventer derfor, at den politiske behandling af det administrative sparekatalog tager højde for det fælles, politisk besluttede grundlag for sundhedshuset i Grenaa og herunder de i ansøgningen indeholdte funktioner. 
Norddjurs Kommunes ønske om at realisere sundhedshuset vil imidlertid blive markant svækket af sådanne brud på de aftaler, som den fælles ansøgning er udtryk for.  De allerede beskrevne funktioner er alle væsentlige for de sundhedsfaglige ambitioner, som sundhedshuset er udtryk for.

Et sundhedshus uden de eksisterende ambulatoriefunktioner – herunder de kirurgiske – samt drift af akutklinikken uden fast og lokal forankret lægedækning er en så markant svækkelse af sundhedshuset, at det stiller afgørende spørgsmål ved hele sundhedshusets faglige grundlag. Disse funktioner – herunder lægedækningen må sikres i en politisk aftale.

Samtidig må vi have endelig politisk sikkerhed for, at lægebilen fastholdes – også på længere sigt – i Grenaa og kun indgår i de lægelige funktioner i det omfang det er foreneligt med opgaven som læge knyttet til lægebilen.  Denne læge kan således ikke på samme tid fagligt og tidsmæssigt dække de nødvendige akutfunktioner på akutklinikken, hvorfor denne kræver særskilt lægelig dækning.

Samme synspunkter kan gøres gældende overfor de øvrige funktioner, som foreslås afviklet i Grenaa og som er omtalt i Norddjurs Kommunes høringssvar, der også omtaler andre konsekvensændringer i ansøgningen nødvendigvis medfører, såfremt regionen politisk beslutter at bryde de aftaler, som den fælles ansøgning bygger på.

Afslutningsvis skal jeg oplyse, at der i lokalområdet er et klart indtryk af, at vi risikerer at blive gidsler i et regions- og landspolitisk slagsmål mellem de politiske partier.  Vi har forståelse for, at regionen har sådanne økonomiske problemer, at det nødvendigvis må medføre besparelser.  Vi har tilsvarende problemer i Norddjurs Kommune og er sikre på, at disse forstærkes yderligere af de besparelser, som regionen politisk måtte beslutte sig for. 

Vi ønsker ikke at være ”ofre” for disse politiske slagsmål. Vi ønsker alle regionens medlemmer tager ansvar for de alvorlige økonomiske situation og samtidig udmønter besparelserne på en sådan måde at vi som yderområde fortsat kan have tryghed i hverdagen – uanset afstanden på op til 60 km. til Randers – og vi kan fastholde et positivt og fremadrettet samarbejde med regionen om et sundhedshus i Grenaa på det aftale grundlag.

Det er ikke rimelige politiske betingelser for vort fremtidige samarbejde om sundhedshuset, at en fælles aftale og ansøgning dateret den 28.10.2010 ensidigt ændres i sine forudsætninger blot 3 måneder senere, og det er ikke tillidsvækkende, at administrative forslag til besparelser i denne sammenhæng på ingen måde tager højde for denne ansøgning og i sine konsekvensbeskrivelser for Grenaa ikke tydeligt viser, at ambitionen om nære sundhedstilbud og tryghed i akutfunktionen har samme realpolitiske prioritet, som det at sikre effektive og højtspecialiserede tilbud om behandling til regionens borgere på sygehusene."

Publiceret 30 January 2011 21:14