Debat Syddjurs:

Besind jer - lavfrekvent støj er et kæmpe problem ved kæmpevindmøller

Af Lars Klottrup, Mosevej 1, Hedeskov, Rønde:

"Det kan diskuteres, om den nuværende grænse for lavfrekvent, 'buldrende' støj på 20 dB er lav nok til at forhindre følgesygdomme hos naboer til kæmpevindmøller som søvnproblemer, hovedpine og stress. Men problemet bliver værre af, at kæmpevindmøller end ikke overholder 20 dB grænsen for lavfrekvent støj.

Miljøstyrelsen fandt selv ud af det for en række store møller allerede i 2005, men har siden bortforklaret det gang på gang. Miljøstyrelsens referencelaboratorium DELTA er i sin seneste rapport AV 1272 ligeledes nået frem til, at store møller overskrider 20 dB lavfrekvens-grænsen. De har, selv for et gennemsnit af store møller, beregnet overskridelser af 20 dB-grænsen. De praler ikke ligefrem med det i resume og konklusion, men ikke desto mindre ses det inde i rapporten. Det ses på side 47, tabel 4, der på grund af snørklede og uigennemsigtige forudsætninger endda underdriver forskellen på lavfrekvent støj fra henholdsvis små og store vindmøller. Og Miljøstyrelsen og Vindmølleindustrien forbigår totalt 20 dB-overskridelsen i deres pressemeddelelser.

Så spørgsmålet er, om det er betryggende for os borgere og naboer til påtænkte kæmpevindmølleprojekter, at Syddjurs Kommune ukritisk læner sig op af Vindmølleindustriens, Miljøstyrelsens og DELTA's resultater? Burde tvivlen og usikkerheden ikke komme os borgere til gode i form af at reducere den hørbare støjgrænse fra 44 dB til 35 dB, og dermed reducere grænsen for lavfrekvent støj tilsvarende? Med øgede afstandskrav fra kæmpemøllerne til de nærmeste naboer til følge!

Som der stod i Syddjurs kommunes Pjece ''Temaer til Syddjurs Kommuneplan 2009'' på side 10 om Vindmølleplanlægning: 'I forbindelse med udpegningen af nye områder til vindmøller, er hensynet til naboerne prioriteret som det væsentligste'.

Det har siden vist sig ikke at være tilfældet, men der er endnu tid for kommunen til at besinde sig. Støjbekendtgørelsens § 6, styk 4 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at stille mere vidtgående krav end de nuværende støjgrænser i §3. Brug den!"

Publiceret 11 January 2011 18:27