Debat Norddjurs:

Socialdemokraterne har fokus på børn og unge

Af Else Søjmark politisk ordfører Socialdemokraterne i Norddjurs:

"Dagplejen, daginstitutionen, skolen og SFO'en er væsentlige pejlemærker i børn og unges opvækst. Vi skal sætte ind fra starten med gode tilbud, der er med til at udvikle trygge, nysgerrige, sociale og lærelystne børn og unge. Og vi skal gennem skoleforløbet bygge videre på de personlige, faglige og sociale kompetencer børnene har og styrke dem gennem fællesskabet. For det er gennem fællesskabet og ansvaret for hinanden at alle børn kan vokse og gro og vi kan bryde den negative sociale arv.
Vi hører dagligt om at flere og flere børn har vanskeligheder i skolen, i hjemmet, eller begge steder. Der er stort behov for en tidlig forebyggende og sammenhængende indsats, så vi kan nedbringe behovet for omfattende foranstaltninger og anbringelser. I Norddjurs har vi sat gang i processen. Efter et længere analysearbejde på området skal der nu udvikles bedre værktøjer til at hjælpe familier og udsatte børn og unge.
Kommunens sundhedsindsats skal fra barnets fødsel have særlig fokus på børn, der kan udvikle problemer. Vi skal iværksætte specialundervisning, PPR, sundhedspleje og børneforanstaltninger hurtigt, helhedsorienteret og i et positivt samarbejde med forældrene. Vi skal medvirke til at få børn og unge ind i idræts- og foreningslivet. Og vi skal tilbyde sund mad i kommunale institutioner og skoler.
Socialdemokraterne lovede i valgkampen at vi ikke ville lukke skoler de næste fire år. Det står vi ved. På skoleområdet skal vi bevare strukturen med grundskoler for 0-6 klasse og overbygningsskoler for 7. 8. og 9. årgang samt 10. klassetilbud og specialskoler. Overbygningsskolerne skal have mindst 2 spor for at sikre både mangfoldighed og de nødvendige valgfag. Vi er åbne for forsøg i både grundskoler og overbygningsskoler, der kan bidrage til at udvikle undervisningen i folkeskolen.
Skolerne skal være rummelige. Inklusion handler om at tænke alle med ind fra starten. Vi ved godt at rummelighed har grænser, men vi vil gerne være med til at udvide grænserne så langt som det er muligt. Vi har samtidig brug for specialtilbud, men det er vigtigt at vi tænker det specielle som en del af det normale.
I landområderne skal børnehuse være med til at styrke de lokale fællesskaber. Børnehusene skal være den fælles ramme for dagpleje, børnehave, SFO og grundskole for 0-6 klasse, og hvor det er muligt gerne i tilknytning til junior- og ungdomsklubber og idrætsfaciliteter.
Sammen med børnehusene skal der etableres nye decentrale ledelses- og driftsformer for børnehaver og om muligt også for dagplejen. Decentral ledelse vil sikre samarbejde, rationel drift og fælles løsninger mellem flere tilbud.
På ungdomsuddannelsesområdet skal vi fortsætte med at styrke og forny ungdomsuddannelserne og ungdomsmiljøet i Grenaa bla. gennem fortsat udvikling og opbygning af et samlet Campus-Grenaa med fælles faciliteter, aktiviteter og varierede boligtilbud og de kultur- og fritidsmuligheder, som kan tiltrække unge udefra.
Vi vil bevare og udvikle et stærkt 10. klassetilbud både i Grenaa og Auning. Og vi vil prioritere en aktiv ungdomsskole sammen med gode ungdomsklubmulig-heder. Det skal være trygt at være barn og ung på gader og veje i Norddjurs Kommune. Det kræver både et opsøgende arbejde, en effektiv social indsats og et godt samarbejde med politiet.
Børn og unge er vores fremtid.
Socialdemokraterne tager udfordringerne alvorligt!"

Publiceret 16 February 2010 15:23