Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Debat: Slendrian fra Norddjurs Kommune

Artiklens øverste billede
Det har vist sig mere end vanskeligt at få etableret en grundejerforening på Møgelbjerg, hvor man indtil videre kun har etableret en talsforening. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skråfoto

Møgelbjerg, der er beliggende i den nordlige del af Grenaa by, blev byggemodnet tilbage i 2008, og de første beboere flyttede ind i foråret 2009. Området rummer i alt 58 boliggrunde.

Da kommunen åbenbart forventede, at grundene ville blive revet væk, annonceredes der blot med et skilt imod Mellemstrupvej, hvorpå der stod og i øvrigt stadig står ”Grund til salg til bolig formål”. Skiltet blev i vinteren 2013 væltet af sneploven, men heldigvis skulle der kun fem henvendelser til Norddjurs Kommune og gå et års tid, før skiltet blev genrejst.

Såvel forvaltningen, medlemmerne af Miljø- og Teknikudvalget samt borgmester Kasper Bjerregaard er fuldt ud informeret om denne urimelige måde, hvorpå beboerne på Møgelbjerg mødes af kommunen, men uforstående har alle som en valgt at forholde sig passive

Jimmy B. Sørensen og Jens Waren Larsen

Fra 2008 og frem til i dag har Norddjurs Kommune – ud fra en gennemsnitsbetragtning - ejet i størrelsen halvdelen af grundene. I 2008 var det samtlige grunde, med tiden færre og færre grunde, og i oktober måned 2022 er der kun en enkelt grund til salg.

I ”Lokalplan 008-707 Boligområde for Møgelbjerg i Grenaa” fremgår en lang række bestemmelser, som Norddjurs Kommune og områdets beboere er forpligtiget til at overholde og leve op til. Af lokalplanens Bilag A, fremgår det, at Norddjurs Kommune er berettiget til at opkræve et bidrag ved grundejer, så snart denne har købt en matrikel - til betaling af de forpligtelser, der ville have påhvilet grundejerforeningen. Såvel Lokalplanen som dennes Bilag A er tinglyst. De opkrævede bidrag opsamles på en konto og anvendes til betaling af de udgifter, som kommunen på grundejerforeningens vegne har forpligtelsen til at afholde. Når grundejerforeningen stiftes, udbetales to tredjedele af de eventuelt ubrugte opkrævede bidrag til denne, og den sidste tredjedel medgår til kommunens administrative udgifter ved udførelse af pligterne.

Fornuftig disponering

Da Norddjurs Kommune ikke på forhånd kunne vide, hvordan grundsalget ville forløbe igennem finanskrisen, synes Bilag A som en fornuftig disponering, da området kunne driftes og vedligeholdes til gavn for områdets beboere – lige indtil, at grundejerforeningen blev stiftet. Sagen er blot den, at Norddjurs Kommune aldrig har opkrævet dette bidrag. Givetvis fordi Norddjurs Kommune med alle de usolgte grunde selv ville blive den klart største bidragsyder.

Norddjurs Kommunes slendrian har betydet, at Møgelbjerg i dag på ingen måde er færdigetableret. Og da området på intet tidspunkt er hverken driftet eller vedligeholdt af kommunen, fremstår området i dag misligholdt. I sommeren 2021 forsøgte Norddjurs Kommune med advokathjælp at tryne grundejerne til at oprette ”Grundejerforeningen Møgelbjerg”. Sikkert fordi kommunen ønskede at skubbe egne forpligtelser over på beboerne, men da området stadig ikke var færdigetableret, ønskede grundejerne ikke at stifte foreningen. Grundejerne var så at sige bange for, at Norddjurs Kommune efterfølgende ikke ville overholde sine forpligtelser. En forudsigelse, der alligevel viste sig at gå i opfyldelse.

Talsgruppe dannet

I stedet dannede beboerne ”Talsgruppen for Møgelbjerg”, hvis opgave skule være at stå for den videre dialog med Norddjurs Kommune, så det blev sikret, at området blev færdigetableret, så der var et reelt grundlag for at stifte grundejerforeningen. Det har sandt at sige været en dialog op ad bakke stejlere end Møgelbjerg, hvor Talsgruppen konstant er blevet mødt af en arrogance, en mistro, en negativitet og en laden stå til. Og det specielt af chef for Vej og ejendomme Kim T. Jensen samt kommunens landinspektør Henrik B. Poulsen.

Talsgruppen har derfor flere gange bedt om et dialogmøde med Jens Meilvang, der er formand for Miljø- og teknikudvalget, men på trods af at der blev givet tilsagn, mødte Jens Meilvang aldrig op. Det er et skoleeksempel på, at borgerne ikke bliver hørt, når politikerne bliver for gode venner og kammerater med forvaltningen og chefen for denne.

Norddjurs Kommune har i dag udbedret få og mindre af de af påberåbte fejl og mangler. I sommeren 2022 blev der etableret asfalt-kiler ved overgangen imellem vej til sti, således at dårligt gående, kørestolsbrugere samt personer, der gør brug af handicapscootere, nu også har mulighed for at transportere sig igennem området på en sikker måde. Og i sensommeren 2022 etableredes rundkørslen, der er beskrevet i lokalplanens bestemmelser. Rundkørslen skal sikre specielt de svage trafikanter, når de krydser vejen, der forløber imod Møgelbjerg-toppen, på en sikker måde. Da der i de forgangne 14 år dagligt er opstået farlige situationer, er det et rent held, at der ikke er sket personuheld med tragiske følger. Talsgruppen har adskillelige gange advaret vejchef Kim T. Jensen, Jens Meilvang samt medlemmerne af Miljø- og teknikudvalget om risikoen, men alle som en har de i 14 år forholdt sig passive. Der resterer fortsat at blive udbedret væsentlige fejl og mangler, hvoraf bør nævnes:

1. Saltning og snerydning af Norddjurs Kommunes forbindelsesstier til Møgelbjerg

2. Afvanding af sti- og vejarealer på Møgelbjerg

3. Beplantning af Møgelbjerg-området

4. Asfaltbelægninger på stier og veje


Ad 1 Norddjurs Kommune har på intet tidspunkt hverken saltet eller sneryddet stierne på Møgelbjerg eller kommunens egne stier, der forbinder Møgelbjerg til Grenaa by og de omkringliggende områder. Det har derfor ofte været med livet som indsats, når vi ved vintertide selv skulle cykle ud og ind af området eller vores børn til og fra skole. Dette er påtalt over for Norddjurs Kommune, men svaret har hver gang været ”Det står ikke i vinterplanen”. Det har betydet, at beboerne på Møgelbjerg har været tvunget til selv at rekvirere og betale for saltning og snerydning af kommunens forbindelsesstier. Norddjurs Kommune ønsker i øvrigt heller ikke at betale vinter-bidrag for de boliggrunde, som kommunen har ejet i perioden frem til i dag samt den ubebyggede grund, som de ejer og fremadrettet vil eje.

Ad 2 Flere grundejere oplever ved nedbør kraftige oversvømmelser i indkørsler og haver. Når det regner, kan det konstateres, at vejristene er placeret på en sådan måde eller har et sådant design, at regnvandet i vid udstrækning blot passerer forbi og løber imod næste vejrist osv., hvorfor der ved større regnskyl sker oversvømmelser. Ved opmåling af vejristene konstateres der afstande imellem 12 og 53 m, hvor afstanden på boligveje normalt er 25 m. Talsgruppen har bedt om dokumentation for beregning af afvandingssystemet, men forvaltningen oplyser, at den ikke kender til en sådan.

Ad 3 Talsgruppen har siden sommeren 2021 efterspurgt beplantningsplaner for området, men først da Talsgruppen den 4. oktober 2022 igen kontaktede Miljø- og teknikudvalget samt borgmester Kasper Bjerregaard og meddelte, at Talsgruppen nu vil kontakte pressen, tog sagen en ny drejning. Den 18. oktober modtog Talsgruppen et udkast til beplantning af området, men har kun fået 8 dage til at kommentere derpå. Det skal ses i lyset af, at Norddjurs Kommune har haft 14 år til at beplante området. Efter Talsgruppens opfattelse lever de fremsendte beplantningsplaner slet ikke op til lokalplanens bestemmelser.

Ad 4 Talsgruppen har flere gange meddelt Norddjurs Kommune, at der ikke er pålagt asfaltslidlag på områdets stier. Forvaltningen oplyste hver gang, at det ikke er korrekt, men valgte alligevel i sommeren 2022 at lægge slidlag på samtlige stiarealer. Ifølge Vejsektorens Vejregler for Varmblandet asfalt (AAB), skal der på stiarealer være påført slidlag inden udgangen af andet kalenderår efter udførelsestidspunktet for bæreasfalt. Da der blev udlagt bæreasfalt i 2008, skal slidlaget være påført senest 2010, men det skete først i sommeren 2022, hvilket er 12 år for sent. Ifølge samme vejregler skal slidlaget på vejarealer være påført senest i kalenderåret efter udførelsestidspunktet. Da der blev udlagt bæreasfalt i 2008, skal slidlaget på vejene være påført senest 2009, men det skete først i 2015, hvilket er 5 år for sent.

Ingen rettidig omhu

Slidlagets vigtigste opgave er at beskytte bærelaget imod trafik, regn, sol, frost, saltning – kort sagt, at give stien og vejen den forventede levetid. Så det er essentielt, at kravene i Vejregler overholdes. Norddjurs Kommunes eklatante mangel på rettidig omhu har bevirket, at asfaltbelægningerne revner på kryds og tværs, krakelerer og smuldrer. Og derfor er det selvfølgelig uforståeligt, at Norddjurs Kommune i sommeren 2022 vælger at pålægge slidlag på stiarealerne, hvor bæreasfalten er ødelagt. Efter Talsgruppens opfattelse svarer det til at sprøjtemale en gammel fuldrusten bil. Resultatet kan se tilforladeligt ud, men restlevetiden er væsentlig mindre end forventet. Kun fem uger efter, at der blev påført slidlag på stiarealerne, er der vokset ukrudt op igennem asfalten, så den nye belægning allerede er ødelagt.

Såvel forvaltningen, medlemmerne af Miljø- og Teknikudvalget samt borgmester Kasper Bjerregaard er fuldt ud informeret om denne urimelige måde, hvorpå beboerne på Møgelbjerg mødes af kommunen, men uforstående har alle som en valgt at forholde sig passive. Jens Meilvang gav i sommeren 2022 tilsagn om et dialogmøde med Talsgruppen, men Jens valgte ikke at møde op. Måske Jens har haft travlt med at indspille musikvideoer og føre valgkamp i stedet for at passe sit arbejde som formand for Miljø- og teknikudvalget, for hvilket han årligt modtager i størrelsen 450.000 kr.

Talsgruppen er helst dette indlæg foruden, men vi ser ikke andre muligheder for at forsøge at sikre områdets beboere det Møgelbjerg, som vi alle blev stillet i udsigt, da vi valgte at købe grund og bygge nyt hus på Møgelbjerg i Grenaa.

Et boligområde, der lige siden 2008 har været misligholdt af Norddjurs Kommune. Det synes ikke rimeligt, at Norddjurs Kommune behandler gode borgere, som tilfældet er. Talsgruppen ønsker med dette indlæg at få fortalt ”Den dårlige historie” så potentielle tilflyttere og nybyggere i Norddjurs Kommune er bekendt med kommunens slendrian og eklatante mangel på rettidig omhu. Ordentlighed, som Norddjurs Kommune ønsker at blive målt på, skal der godt nok ledes længe efter.

-----

Jens Meilvangs svar

Avisen har givet formanden for Miljø og Teknikudvalget i Norddjurs Kommune, Jens Meilvang, (LA), mulighed for at kommentere debatindlægget. Han svarer således:

Etableringen af Møgelbjerg som et nyt parcelhusområde i Grenaa er kørt helt efter sædvanlig proces og helt efter bogen, hvor det er sædvanlig praksis, at der skal dannes en grundejerforening, når et vist antal grunde er solgt.

Det er et problem, at nogle har været imod at der skal etableres en grundejerforening i området, selv om det tydeligt fremgår af salgsbetingelserne, men vi har fra udvalgets side flere gange været i kontakt med grundejerne i området

Jens Meilvang

Med hensyn til den manglende beplantning er det aftalt, at den vil ske enten af grundejerne selv for kommunens regning - eller udført af kommune. På samme måde skal vejene i området overdrages efter sædvane på området.

Det er et problem, at nogle har været imod at der skal etableres en grundejerforening i området, selv om det tydeligt fremgår af salgsbetingelserne, men vi har fra udvalgets side flere gange været i kontakt med grundejerne i området. Men det klare råd fra forvaltningen er, at politikerne ikke må ændre på betingelserne, fordi man så vil stille andre grundkøbere i kommunen ringere. Og vi er som politikere nødt til at stole på forvaltningen.

Jeg har intet imod at komme ud og se på forholdene, hvis der er borgere, som er utilfredse, og gør det hellere end gerne. Det tidspunkt, som var aftalt på Møgelbjerg sidste år, passede imidlertid ikke ind i min kalender, og derfor var det næstformand i udvalget. Niels Basballe, (S), som skulle tage mødet og informere udvalget efterfølgende. Det er helt normal praksis, men jeg stiller hellere end gerne op, hvis man fra Talsgruppen for Møgelbjerg ønsker det


Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.