Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Debat: Gode nyheder til lokale hjemløse, men glem ikke helhedsindsatsen

Artiklens øverste billede
Der er afsat 150.000 kroner til at hjælpe hjemløse ud i egen bolig. Det er dog satdig nødvendigt at huske helheden omkring socailt udsatte, mener Kenneth Flammild, leder af Café Grenaa. Arkivfoto

Det er med glæde, jeg kan læse i Grenaa bladet, at der afsættes 150.000 kroner til en ny indsats for hjemløse i Norddjurs kommune.

Med en stigning i hjemløse i landkommuner på 23 procent fra 2017 til 2019, er det vigtigt, at der er en indsats, så der tages hånd om det øgede antal hjemløse i kommunen. Men, er en håndsrækning, i form af et betalt indskud til en lejlighed løsningen? Det kan være et enkelt element til at komme lidt længere i livet, men der skal også ske andre konkrete indsatser.

Kortlægningen af oversigt over hjemløse optælles i uge 6 hvert år, og er lavet siden 2007 af VIVE. Det vil sige det er et øjebliksbillede og må betragtes med et vis forbehold, da det ikke viser udsving henover over året. Der skønnes jf. data fra VIVE at op mod knap to tredjedele flere er hjemløse over året end optællingen viser. Det er dog det værktøj der er offentligt tilgængelig, og som vi må læne os op af. Fra VIVEs rapport er der registreret 19 hjemløse i Norddjurs kommune.

Ifølge serviceloven §110, som Lars Møller også referer til, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at finde midlertidig bolig til borgere med særlige sociale problemer som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig.

Men husk på, når det i stedet forsøges at få borgeren i eget hjem (jf. artiklen), må forpligtelsen i servicelovens §110 ikke tilsidesættes.

Fra VIVEs rapport fremgår det, at der er under 30 procent af de hjemløse, der har en kommunal handleplan, og under 30 procent der har tilknyttet en ressourceperson, som eksempelvis støttekontaktperson eller lign.

Måske vi skulle kigge på, at have et lokalt tilbud til vores medborgere. Ved at borgeren blev lokalt indkvarteret, vil den sociale støtte og arbejdet med Housing First blive optimeret.

Kennet Flammild, leder af Café Grenaa, KFUM´s Sociale Arbejde

Lave tal taget i betragtning af, at vores viden i dag er, at boligløsning og den fornødne sociale støtte er helt afgørende faktorer, for at komme ud af hjemløsheden. Set i lyset af ovenstående afsnit, er det helt korrekt for kommunen med de to indsatser der prioriteres.

Mange hjemløse har flere udfordringer og problemer foruden hjemløshed. To tredjedele lider af en psykisk sygdom og to tredjedele har et misbrug, hvor en fjerdedel har et fysisk handicap. Flere hjemløse har både flere psykiske udfordringer og et misbrug, hvilket sætter store krav til den professionelle indsats med hjælpe borgeren.

Størstedelen af hjemløse er på kontanthjælp. Med den lave indtægt kan det være svært at få økonomien til at hænge sammen. Der er ofte store udgifter til medicin, gældsafvikling og misbrug der gør det svært at betale for huslejen og at have et rådighedsbeløb til mad. Dette hjælper et betalt indskud ikke på.

Et samarbejde på tværs af forvaltninger, er den anden halvdel af de nye tiltag der beskrives i artiklen. Det er nogle af kerneprincipperne i Housing First, som kommunen siger de allerede bruger som indsats. En vigtig indsats for at borgeren bliver mødt og hørt, er et samarbejde mellem forvaltninger.

Det er ikke nemt for kommunen at arbejde tværsektorielt, og en siloopdelt tankegang er stadig til stede. Lovgivning og processer besværliggør arbejdet for medarbejdere, men resultatet for borgeren er prisværdigt, når det lykkedes med tværsektorielt samarbejdet.

Jeg er ikke bekendt med de reelle udgifter Norddjurs kommune betaler til herberg og forsorgshjem til andre kommuner, men Lars Møller påpeger at der er stigende udgifter til forsorgshjem. En plads på herberg koster i gennemsnit 40-50.000 kroner om måneden. Her får kommunen mig bekendt 50 procent retur fra staten, og der er en egenbetaling fra borgeren på knap 100 kroner pr. døgn.

Ved sidste hjemløseoptælling havde Norddjurs kommune 5 borgere på herberg, og et hurtigt regnestykke, hvis vi antager det er over hele året, og med en kommunal månedlig udgift på 20.000 kroner, er det en udgift på 1,2 millioner kroner om året. Mens borgeren er på herberg antager jeg også at den eventuelle fagpersonstøtte fra kommunen er sporadisk.

Måske vi skulle kigge på, at have et lokalt tilbud til vores medborgere. Ved at borgeren blev lokalt indkvarteret, vil den sociale støtte og arbejdet med Housing First blive optimeret. Næsten to tredjedel af de hjemløse i landkommuner er hjemløse mindre end et år; jeg er ikke bekendt med, hvad årsagen skyldes på varigheden. Men det giver muligheder for at finde kortvarige løsninger for den enkelte. Lokalt herberg, skæve boliger, midlertidige akutboliger – måske et samarbejde med Café Grenaa kan give nye muligheder.

Housing First bygger på 8 kerneprincipper hvor fleksibel støtte, der er tilgængelig, så længe borgeren har behov, er et af kerneprincipperne. Det er ofte en lang proces i samarbejde med borger og kommunen, og ved at afslutte indsatser ved borgeren for tidligt, er der stor risiko for et tilbagefald. Og hvem bestemmer at borgeren har et behov, borgeren eller kommunen?

Man kan mene, at når boligudfordringerne er løst og borgeren har fået den sociale støtte der er behov for, er vejen til et job og til at være en del af arbejdsmarkedet lettere.

Det vil være drømmescenariet. Men for langt de fleste hjemløse er udfordringerne store og massive, og kun en brøkdel af de hjemløse er arbejdsmarkedsparate. Derudover er der en tredjedel af de hjemløse på førtidspension og pension, der ikke kommer på arbejdsmarkedet.

Men naturligvis er der klare fordele ved at være på et arbejdsmarked. Undersøgelser viser at udsatte mennesker der har tilknytning til arbejdsmarkedet sjældnere opsøger læger og speciallæger, samt bliver sjældnere indlagte, end borgere uden for arbejdsmarkedet. På jobbet oplever man et fællesskab, man er afhængig af sine kollegaer og ikke mindst er kollegaerne afhængig af en.

Der stilles dog store krav til arbejdsgiveren om at være fleksibel og rummelig, samt at have en fastholdelsesstrategi for de sårbare medarbejdere.

Med Housing-First og fundamentet i en bolig, kan andre sociale tilbud være med til at skabe relationer og fællesskaber der bidrager til et mere stabilt liv. Herunder Café Grenaa, hvor vi hver dag oplever at vi som ansatte og frivillige, og gæsterne indbyrdes, bidrager til at skabe mening og indhold i en ellers kaotisk hverdag.

Dialogforummet for socialt udsatte har diskuteret flere muligheder for at den enkelte borger, hjemløs som ikke hjemløs, oplever en helhedsorienteret indsats omkring eget liv og trivsel. Det kunne være en tværgående omsorgsmedarbejder der kunne styrke indsatsen mellem forvaltningerne eller inspireret fra England at alle enheder som læge, jobcenter, socialforvaltning mv. samles under et tag, hvor borgeren bliver centrum.

Jeg glædes over hver krone, der tilfalder de socialt udsatte eller sårbare medborgere.

Løsninger findes, men vejen til de små succeser er ikke lige, men kroget og slår mange sving. Vi skal turde at tænke i nye baner og få silo opdelingen gjort til skamme, turde at gøre noget nyt og anderledes. Til sidst og ikke mindst involvere den enkelte borger i sit eget liv og fremtid.

Læs også

Del artiklen