KV17 - debat Syddjurs:

Grundvandspulje vil sikre velsmagende og rent vand direkte fra hanen

Af Anita Søholm (S), kandidat til KV17:

“Vi bor i realiteten oven på vores drikkevand, eller ofte i tæt tilknytning til lokale vandværker og vandindvindingsområder. Det betyder, at hvis vi - også i fremtiden - skal kunne drikke rent lokalt vand af hanerne, er vi nødt til at træffe foranstaltninger, der sikrer vores drikkevandsressourcer.

Vand har et naturligt indhold af uskadelige vandbakterier. Og det er først, hvis der sker en forurening med ekskrementer, overflade- eller spildevand eller bakteriel opformering, at der kan opstå problemer med forurenet drikkevand, og dermed en sundhedsrisiko. Derfor er det vigtigt kontinuerligt at kontrollere drikkevandet, efterse vandforsyninger og forebygge kontaminering.

Vandet kan også indeholde miljøfremmede stoffer. Det er stoffer, som ikke naturligt findes i vandet, og som derfor kan skyldes en forurening af grundvandet f.eks. med næringsstoffer og pesticider.

Jeg vil gøre en indsats for at forhindre, at disse stoffer kommer i vores drikkevand gennem en forebyggende beskyttelsesindsats. Indsatsen for at beskytte grundvandet skal foregå i et samarbejde med lokale vandværker, borgere og forvaltninger.

Da meget af vores drikkevand hentes op dybt nede fra undergrunden, tager det naturen op til 35 – 50 år at danne grundvandet. Derfor vil jeg arbejde for en langsigtet planlægning for at forebygge forurening af grundvandet. Vi har flere virkemidler, som vi kan benytte, når grundvandet skal beskyttes. Vi kan rejse ny skov ved vores vandindvindingsområder, indgå aftaler om miljøvenlig drift af landsbrugsarealer, så vi undgår at arealerne bliver sprøjtet og lave overvågning af grundvandskvaliteten.
Det gælder ikke mindst på de kommunale arealer, hvor vi bør udfase brug af sprøjtegifte, hvilket ligger fint i tråd med den bæredygtighedspolitik, som Socialdemokratiet i Syddjurs har udarbejdet sammen med 3 andre partier.

Jeg vil også foreslå, at vi etablerer en grundvandspulje i kommunen, hvor midlerne skal bruges til til at beskytte grundvandet og finansiere relevante aktiviteter. Det vil på langt sigt gavne kommunens økonomi ved at bevare
lokale eksisterende vandindvindingsområder.”

Publiceret 13 October 2017 16:01

SENESTE TV