Debat Syddjurs:

Kommunen tager ikke længere Lokalplanen for Ebeltoft midtby alvorligt

Af Finn Krüger-Johnsen, arkitekt maa, Overgade 43 D, Ebeltoft:

“Det sker en gang imellem, at man ved en tilfældighed får kendskab til kommunale beslutninger, der i allerhøjeste grad må siges af have lokalsamfundets interesse. Førhen var det almindeligt, at Ebeltoft Folketidende holdt borgerne løbende orienteret om, hvad der rørte sig på de kommunale gange. Nu er man stort set henvist til ”mund til mund metoden ” eller søge oplysninger gennem de politiske dagsordener på nettet, - for så vidt en god løsning, hvis man bare selv i tide husker at følge med og følge op. Heldigvis er der stadig i den lokale presse journalistisk bevågenhed omkring sager, hvor konsekvenserne af de politiske beslutninger bliver bragt til torvs, men alt for sjældent til trods for, at der er sager nok at kaste sig over, ikke mindst den seneste, hvor det drejer sig om et tiltag i Ebeltofts følsomme midtby, der på det nærmest sætter den bevarende Lokalplan 177 ud af kraft.

I al sin enkelthed drejer sagen sig om en nedrivning af en privatejet gammel, udtjent villa på Strandvejen 23 i Ebeltoft, der så erstattes af et nyt, sammenbygget dobbelthus med 2 spidsgavle placeret vinkelret på vejen, indeholdende 4 nye lejligheder i 2 etager, i alt 400 m2 bolig til udlejning i første række til udsigten, tilbagetrukket hele 14 meter fra vejen med p-pladser og legeområde for børn umiddelbart inden for skellinjen. Byggeriet vil fremstå med filtset facade i lyse farver og rødt tegltag. Umiddelbart et projekt, der sagtens kunne gennemføres - bare ikke på det sted. Og det er det, der er det afgørende i denne sag.

For at kunne gennemføre det påtænkte byggeri er man nemlig på flere områder i åbenlys konflikt med de intentioner og bestemmelser, der bevidst er fastlagt i lokalplanen for at sikre og bevare købstadens helt unikke karakteristika. Derfor er der en særlig grund til at råbe vagt i gevær, når der som nu pilles ved de grundlæggende forudsætninger for, at lokalplanen respekteres og ikke for enhver pris eller i ”fremskridtes hellige navn” tilsidesættes.
I den aktuelle sag er den af forvaltningen til formålet udarbejdede sagsfremstilling i den grad farvet af søgte argumenter som begrundelse for at anbefale det politiske udvalg at meddele dispensation på en række områder, der gør det muligt at gennemføre byggeriet og dermed imødekomme ansøgers interesser. Dette sker på trods af, at der er væsentlige afvigelser i forhold til lokalplanen. Er forvaltningens håndtering af sagen et resultat af en skjult dagsorden for at fremme et privat initiativ, må fremgangsmåden siges at være stærkt foruroligende.

Team Byggeris vurdering burde have været kvalitetssikret før det nåede så vidt, som tilfældet er, fordi der i sagsbehandlingen efter høringsfasen overhovedet ikke tages de nødvendige hensyn til de endog overordentlig velbegrundede indsigelser fra samtlige berørte beboere, - flere med advokatbistand, suppleret med saglige udtalelser både fra Museum Østjylland og Foreningen BLIS imod at gennemføre det planlagte byggeri.

Dersom kompetente og uvildige organer som de to sidstnævnte ikke bliver taget alvorligt i en sådan sag, er der noget helt galt. Beslutningen om at meddele dispensation fra vitale dele af lokalplanens retningslinjer, er taget på et forkert grundlag, og man kan kun beklage, at udvalget for Natur - Teknik og Miljø på sit møde den 8. maj i år godkendte forvaltningens indstilling, - dog ikke enstemmigt, idet et enkelt medlem af udvalget tog forbehold for beslutningen.

Fra kommunal side reageres der heldigvis hurtigt, hvis en facadefarve ikke er afstemt med den omkringliggende bebyggelse, en kvistudformning ikke passer helt til huset eller nye vinduer ikke overholder kravet til den traditionelle sprosse-opdeling i midtbyen. Hvorfor er det så så vanskeligt at forholde sig til Lokalplanens bestemmelser når det, som i dette tilfælde, drejer sig om nybyggeri på et yderst følsomt sted i byen, der burde give anledning til særlig agtpågivenhed. Man ligger forhåbentlig ikke under for bygherrens argument om, at ” Disse 4 boliger vil tiltrække klienter, som ønsker at bo centralt med gåafstand til alt, hvad Æbeltoft tilbyder. Dette er til gavn for handelslivet og 4 familier, der bidrager med skat”. Har vi hørt det før? Må vi så lige bringe kommunens seneste salg og udstykningen af Skt. Georgs-grunden på Kirkevej i Ebeltoft i erindring, - her var intentionerne fra politisk side den samme, men hvad kom der lige ud af det, og hvor længe skal vi mon vente på, at de resterende, gabende tomme grunde bliver befolket med købestærke tilflytterfamilier.

At bygherren har nægtet at følge kommunens opfordring til at ansøge Vejdirektoratet om dispensation fra kravet om ikke at opføre ny bebyggelse i vejudvidelsesbæltet, kan ikke undre. Hermed får bygherren placeret byggeriet lige netop der, hvor generne for de omkringliggende boliger desværre er maksimale. Begrundelsen er, at byggeriet skal trækkes så langt tilbage fra vejen som muligt af hensyn til støjgener for de nye lejere, også selv om dette medfører betydelige boligmæssige forringelser for langt flere personer i nabolaget. Ejeren af Strandvejen 23 udnytter således til egen fordel en aldeles hypotetisk mulighed for, at Direktoratet på et eller andet tidspunkt før solen brænder ud skulle have planer om at udvide statsvej 413 langs havnefronten helt ud til den deklarerede vejudvidelseslinje, - en beslutning, der med stor sandsynlighed så også ville medføre, at Hack Kampmanns fine, gamle toldbygning på modsatte side af vejen skulle flyttes eller jævnes med jorden, - ret så utænkeligt! Men at der fra forvaltningens side intet gøres for, at fastholde kravet overfor ansøger om dog i de mindste at søge omtalte dispensation, er bemærkelsesværdigt, og efterlader indtrykket af en forhastet og uigennemtænkt sagsbehandling. Der burde således ikke være noget, der med rimelighed forhindrer det nye byggeri i at ligge op mod skel bag de fredede tangdiger med rygningen langs vejen og leg og parkering henvist til baghaven.

I den aktuelle situation er der alene dispenseret fra lokalplanens bestemmelser. Sagen er nu optaget til behandling på Byrådets næste møde den 24. maj 2017. Skulle der mod forventning ske det, at der ikke kan skabes et flertal for at bremse vedtagelsen af noget som i allerhøjeste grad må betegnes en krænkelse af Lokalplanens bestemmelser, vil den egentlige byggesagsbehandling gå i gang. Projektet skal godkendes i forhold til Bygningsreglements (BR15) bestemmelser. Der er allerede i høringsfasen gjort opmærksom på en række forhold vedrørende bebyggelsens størrelse, grundens bebyggelsesgrad, højder, skyggeforhold og indbliksgener. Umiddelbart set kan det blive endog meget vanskeligt at gennemføre byggeriet i den præsenterede form. Man kan kun håbe på, at sagsbehandlingen til punkt og prikke følger reglementet, så bygningsvolumet bliver mindre og tilpasset forholdene og måske endda ender med at få den rette placering på grunden som en del af den krævede randbebyggelse ud mod Strandvejen, hvorved lokalplanens intentioner til fulde efterkommes.

Der skal være kommunalvalg til efteråret. Det var nok værd at overveje om krydset ikke denne gang skal sætte ved en politiker, der tør tage skeen i egen hånd og træde i karakter overfor embedsværkets forvaltningsmetoder.”

Publiceret 20 May 2017 06:00