Kim Lykke Jensen (S), Syddjurs Byråd - medlem af Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) - har på vegne af SF løftet sagen op i byrådet. Arkivfoto

Kim Lykke Jensen (S), Syddjurs Byråd - medlem af Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) - har på vegne af SF løftet sagen op i byrådet. Arkivfoto

Debat Syddjurs:

Er kommunen ved at lave en regulær svinestreg?

Af Jørgen Kirketerp-Møller, Nedergade 18, Ebeltoft:

“Tanken har strejfet mig, idet jeg meget nøje har fulgt kommunens behandling af en byggesag. Det drejer sig om følgende:

En Ebeltoft-borger har søgt om tilladelse til at nedrive den eksisterende en-familiebolig på 100 m2 på Strandvejen 23, Ebeltoft og opføre en udlejningsejendom med 4 lejligheder på i alt 400 m2.

Kommunens embedsmænd, der har behandlet ansøgningen, har anbefalet Udvalget for natur, teknik og miljø at godkende ansøgningen, hvilket skete 8. maj. Dog tog et af udvalgets medlemmer forbehold over for beslutningen.
Byggeprojektet strider efter min opfattelse mod Lokalplanens formålsparagraf såvel som specifikke regler i Lokalplanen. Bygningen er ikke udformet i overensstemmelse med midtbyens traditionelle bygningsarkitektur, som Lokalplanen kræver.

Der ud over strider projektet mod en række specifikke regler i Lokalplanen som lyder:
Der må ikke nedlægges eller etableres nye boliger i området, dog kan byrådet dispensere herfra, såfremt der samtidig med ændringen i antallet af boliger sker en forbedring af det samlede miljø gennem en arkitektonisk tilpasning til omgivelserne (f.eks. forøget beplantning, istandsættelse af tag, facader og bygningsdetaljer, forbedring af opholdsarealer og/eller ved begrænsning af trafikken til og fra ejendommen.

Er en stor 4 lejligheders ejendom en arkitektonisk tilpasning til de gamle bygninger i Nedergade? Det mener jeg ikke.

Er det en forøget beplantning, når gamle frugttræer, buske og græsplæner nedlægges og erstattes af p-pladser, armeret græsindkørsel og en sandkasse? Det mener jeg ikke. Begrænser man trafikken til og fra ejendommen ved at nedrive et enfamiliehus og erstatte det med et firefamiliehus, der uvægerligt vil 4-doble trafikken? Det mener jeg ikke.

Ifølge Lokalplanen må der bygges 1 1/2 etager i området. Den planlagte bygning er på 100 m2 i stueplan og 100 m2 på 1. sal. Er det 1 1/2 eller 2 etager? Jeg mener 2 kommunen mener 1 1/2.

Ifølge Lokalplanen skal tagryggen på huset være parallel med gaden. På det planlagte hus ligger tagryggen vinkelret på gaden. Endvidere skal husene være placeret i skel mod gaden. Det planlagte hus ønskes placeret 13 - 14 meter inde på grunden, og dermed meget tæt på naboerne. Kommunen siger, at det er OK.

Hvis der havde været tale om et 2-familiehus, skulle afstanden til skel være 6,07 m. Det store 4-familiehus ligger henholdsvis 2,5 meter og 3,4 meter fra skel. Hvorfor skal afstanden til skel være større for et mindre hus end for et stort 4-familiehus? Hvor er logikken?

Jeg kunne nævne andre forhold, hvor projektet strider mod love og tinglysninger, men det tillader pladsen ikke.
Projektet har været sendt i høring hos naboer, BLIS og Museum Østjylland, som alle har haft alvorlige indvendinger mod projektet, uden at det har påvirket kommunens embedsmænd. Hvorfor sender man projekter i høring, når man alligevel ikke lytter til argumenterne?

Hvorfor har vi nogle politikere i Udvalget (bortset fra en) - (Kim Lykke Jensen (SF) tager forbehold for beslutningen, red.), der ikke tør sige embedsmændene imod, og bede dem forvalte inden for lovens rammer?
SF har bedt om at få projektet på dagsordenen på byrådsmødet 24. maj. Lad os håbe på at byrådets politikere har mod til at sætte embedsmændene på plads en gang for alle.”

Publiceret 20 May 2017 20:55