Kommunalvalg 2017
Niels Basballe (S), Norddjurs Kommunalbestyrelse. Arkivfoto
Niels Basballe (S), Norddjurs Kommunalbestyrelse. Arkivfoto
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

KV17 - debat Norddjurs: Ja til at give Kragsø en renæssance

Af Niels Basballe (S) næstformand i Miljø & Teknikudvalget Norddjurs Kommune:

“Der foreligger nu en masterplan for højvandsikring af Grenaa med indledende vurderinger, som er en del af klimatilpasningsplanen. Arbejdet er sket i samarbejde med en rådgivningsvirksomhed, samt Grenaa Havn, Aqua Djurs, Syddjurs Spildevand og Syddjurs Kommune. Dette skal ses i sammenhæng med det EU finansierede Coust to Coust Climate Challenge (C2C CC) projekt, som bla. skal ses som håndtering af det vand, der fra landsiden har udløb i Kattegat via Gren-åen.

Formålet med masterplanen er at beskrive mulige løsninger, som kan dæmme op for fremtidige oversvømmelser i Grenaa by fra havet og Gren-åen ved stormflod og regnhændelser. Det skal her nævnes, at Grenaa Havn har ønsket at ligge udenfor en stormflodssikring af Grenaa, da etablering af højvandsikringen langs havnekanten kan besværliggøre daglig drift. Der er indlagt planer for stormflodssikring ved kommende havneudvidelser.

Et væsentligt løsningselement i forhold til sikring af Grenaa, er etablering af dige/mur/hævet areal, og ikke mindst en sluse ved udløbet af Gren-åen. Med henblik på at sikre afstrømning af vand fra Gren-åens opland, når slusen er lukket, er der behov for en “buffer”, en bassinløsning som kan kapere den nødvendige max volumen af vand.

Og det er her af genetableringen af Kragsø viser sig som den mest ideelle løsning. Kragsø yder umiddelbart tilstrækkelig kapacitet til magasin af vand. Der kan komme nødvendige tilpasninger, som teknisk skal løses, så fyldningen af Kragsø afpasses med slusens lukke frekvenser.

Bassinareal vil være cirka 130 ha som kan kapere ca 1.050.000 m3, med de nødvendige kote tal for dybde.

De vurderinger af regnvandsafstrømninger der tilføres til Gren-åen, ved en sluselukning på 24 timer, ligger mellem ca 168.000 m3 og cirka 335.000 m3, hvoraf Grenaa by står for ca halvdelen, mens øvrige byer beliggende i Syddjurs og Norddjurs, står for den anden halvdel.

Der konkluderes derfor at udnyttelse af Kolindsund som bassin, ikke giver samme effektive bufferkapacitet i forhold til hektar, som det er tilfældet med Kragsø.

Kragsø indgår ligeledes i (C2C CC) undersøgelsen, og jeg forventer selvfølgelig, at de fremkommer med nogenlunde samme resultater.

I en kommuneplan har Norddjurs Kommune tidligere vurderet, at en gendannelse af Kragsø vil have stor rekreativ værdi for borgerne i Grenaa-området, ligesom det vil gavne fuglelivet.

Iflg. forpagter af netop disse landbrugsarealer er jorden ved at være udpint, så værdien af dyrkning er relativ lav.

De anslåede udgifter, beregnet udfra etableringen af Kragsø-modellen med højvandsikring af Grenaa Havn - anlæg af sluse - samt sikring af eksisterende vej + uforudsigelige omkostninger på 30% (3.979.500) er ca. 17.244.500 kr. Da Grenaa Havn ønsker at stå udenfor, skal der faktisk fratrækkes 3.700.000 kr, så er vi “nede” på 13,544.500 kr.

Så jeg hilser denne masterplan velkommen, og vil arbejde for at reetablere Kragsø. Jeg fornemmer også en velvilje fra de berørte lodsejere, gennem Kragsø Pumpelag, som jeg er en del af. Der nævnes fra forvaltningens side flere former for finansierings muligheder, så vi må i gang.”

Publiceret: 16. Marts 2017 08:46

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Norddjurs

ANNONCER
Se flere