Hother Hennings. Privatfoto

Hother Hennings. Privatfoto

Debat Syddjurs: Et velkomstcenter er ikke nok

Af
Hother Hennings

Kaløvej 100

Havhuse

8543 Hornslet:

"Nationalpark Mols Bjerge er meget mere end Kalø Slotsruin, og et velkomstcenter er derfor ikke nok til at opfylde Nationsparkens formål på langt sigt. Det vil være billigere og mere visionært at overtage bygningerne på Kalø Gods, som Aarhus Universitet vil rømme indenfor en overskuelig årrække.

Der er lagt op til at bygge et storstilet velkomstcenter ved Kalø, der skal fungere som ”Port” til nationalparken, oplevelsescenter og administrationsbygning. Velkomstcenteret vil med stor sikkerhed bliver en attraktion, for placeringen ved Kalø er helt speciel med borgruin, fortidslevn, middelaldervej, udsigten over Kalø-vig, Mols bjerge mv.

Men dækker projektet med velkomstcenteret i virkeligheden Nationalpark Mols Bjerges behov og ambitionsniveau på langt sigt?

Nationalpark Mols Bjerge er meget mere end Kalø Slotsruin. Fonden bag, skal ikke kun formidle Nationalparken og varetage turistinteresser. Den skal i høj grad også sikre at lokalsamfundene i nationalparken udvikles, naturen bevares, forskningen styrkes, erhvervslivet udvikles, mulighederne for friluftsliv styrkes osv. Disse opgaver fremgår af Nationalparkens formål:

  at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet, sammenhæng og frie dynamik, især for de nationalt betydningsfulde kyst-, overdrevs- og skovlandskaber

  at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke istidslandskab

  at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer

  at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur¬oplevelser og kulturhistoriske oplevelser i det varierede kyst- og kulturlandskab, herunder bymiljøer

  at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de landskabelige, geologiske, natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og

  at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne

For at opfylde disse formål skal Nationalparkens stab have optimale vilkår til at drifte nationalparken og for at ”løfte” hele egnen igennem dens virke. Det kræver gode faciliteter og mange midler.

Bygningerne på Kalø gods

Aarhus Universitet har i sin masterplan vedtaget at fraflytte Kalø i takt med universitets udbygning i Aarhus for at skabe et mere samlet ”Campus universitet” i Aarhus (se http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/stormoede-om-fremtidens-aarhus-universitet-den-centrale-aarhus-campus-udbygges/ ).

Nationalparken bør forsøge at overtage bygningerne og indrette et Nationalparkcenter med administration og faciliteter der virkeligt kan løfte nationalparkens formål.

På Kalø Gods vil der være mulighed for at ”drifte” nationalparken optimalt. Der er god plads til stab og administration, konferencefaciliteter, undervisningslokaler, kontorer, laboratorier mv. Der vil være mulighed for at udlåne kontorer til studerende, forskere, Phd’ere og samarbejdspartnere, der arbejder med projekter i nationalparkens interesseområde (måske i samarbejde med Aarhus Universitet?).

Karlsladen er i forvejen et formidlingscenter, og der vil være mulighed for at udvide dette center yderligere med tiden, måske med store skiftede udstillinger i samarbejde med østjyske museer.

Bygningerne er ejet af staten og administreres af Naturstyrelsen Kronjylland, der også er den statslige myndighed bag nationalparken. Der burde kunne laves en fornuftig aftale om brugen af bygningerne på Kalø. Økonomisk burde det kunne gøres billigt, og der findes oplagte fonde, der støtter udviklingen af de gamle godser.

Brug ressourcerne på en række mindre oplevelses- og formidlingscentre

Et administrationscenter på Kalø Gods gør det ikke alene. Nationalparken skal naturligvis forsat formidles ”på stedet”. Måske i en række lokale formidlingscentre?

Formidlingscentrene vil blive mere beskedne, end det stort anlagte center ved Kalø, men de vil også sikre en bredere formidling til brugerne, så vi over tid kan få formidlingscentre ved Kalø Slotsruin, i Mols Bjerge, Jernhatten, Begtrup Vig og andre steder

Et af formidlingscentrene bør naturligvis ligge på Kalø. Slotskroen, der ikke forekommer at have de historiske, arkitektoniske og bygningsmæssige kvaliteter til at blive bevaret, bør væltes, til fordel for et nyt velkomstcenter ved Kalø Slotsruin. Velkomstcenteret skal gentænkes til at det ”kun” er et velkomst- og formidlingscenter, der sammen med ”Strandhuset” kan danne rammen, når historien om Kalø slot, bopladserne langs rønnen, fortidslevn i Kaløskovene, kystruterne, naturen mv. skal formidles.

Lad et nyt Nationalparkcenter på Kalø Gods blive Nationalparkens kraftcenter, og lav så lokale velkomst- og formidlingscentre, så vi får løftet Nationalparken til et højere niveau til gavn og glæde for turister og fastboende."

Publiceret 15 August 2018 22:21